2016.07.06 16:30   

ᠮᠡᠰᠡ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ

        ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ  ᠠᠨᠳᠠ  ᠨᠦᠬᠦᠳ  ᠰᠠᠳᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ᠄ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠰᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠤ︖        ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ 46 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠵᠢᠯᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠰᠢᠬᠢᠷ  ᠰᠢᠵᠢᠩ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠲᠤᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠴᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠳᠤᠮᠴᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠠᠨᠢᠨ᠂ ᠵᠤᠪᠠᠵᠦ  ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨᠳᠦᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ  ᠦᠪᠦᠷ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢᠴᠢᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠨᠵᠢᠩ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠨᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢᠯᠡᠷᠢ  ᠪᠤᠯᠵᠦᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠠᠴᠠ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷ  ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ  ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠪᠤᠯᠵᠦ  ᠰᠢᠭᠡᠰᠦᠨ ᠤ  ᠬᠤᠤᠷᠠᠳᠠᠯ ᠢ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠦᠷᠦᠭᠭᠡ  ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠪᠠ  ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ  ᠡᠵᠢ  ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ  ᠮᠦᠡᠭᠭᠦ ᠶᠢ  ᠴᠤ  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ  ᠬᠦᠨᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠡ᠊ᠨᠳᠡ  ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ᠃  ᠤᠳᠤᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ  ᠨᠡᠩ  ᠭᠡᠴᠡᠬᠦᠳᠡᠵᠦ᠂  ᠳᠤᠳᠤᠷ  ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠳᠤ  ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ 50 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠨᠳᠠᠭ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ  ᠳᠡᠭᠦᠦᠨᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠳ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠠᠨᠢ  ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠮ︕        7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ 1800 ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠵᠢᠷᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ  16  ᠲᠦᠮᠡ  ᠭᠠᠷᠤᠢᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠮᠡᠰᠡ  ᠵᠠᠰᠠᠯ  ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ  50  ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠰᠠ  ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠡᠵᠢᠶᠠᠳᠠ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃        ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ  ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ  ᠡᠯ᠎ᠡᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠠᠨᠢ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ᠂  ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠢ  ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ  ᠡ︕       ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 13087118787        ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠧᠷ᠄ 6216618401004744157 ᠮᠦᠷᠡᠨ ︵木仁︶ 

         

                              

 

 

        7  4         
            
    