2017.01.12 16:08   

ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 8 ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ 14 ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

        ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠡᠳᠦᠷ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠡᠴᠡ  ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂  2017  ᠤᠨ ᠤ  ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ  ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ  14  ᠵᠢᠯ  ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ  ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠠᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ 8 ᠵᠢᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ  ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ  ᠤᠨ  ᠵᠢᠯ ᠢ  14  ᠵᠢᠯ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃                ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂  ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ  ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ  ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ  8 ᠵᠢᠯ  ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢᠦᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠳᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ  ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤᠴᠢᠷ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠳᠤ᠂ 8 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ  1937ᠤᠨ ᠤ 《7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7   ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ》 ᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ  ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢ  ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃14 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ 1931 ᠤᠨ ᠤ 《9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  18    ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ》ᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠳᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠳᠠᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠤᠯᠤᠰᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃                ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ᠂ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠳᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠹᠠᠱᠢᠰ ᠢᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠳᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ  ᠶᠡᠬᠡ  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠦ  ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠳᠦᠷᠦᠯ᠂  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠨᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠡᠢ᠃

  

                              

 

 