2017.02.08 15:55   

ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ

        ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ  ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ   ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ   ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ《〈13•5〉 ᠤᠨ   ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠦᠯ》 ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠨᠪᠦᠰᠡ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ 5  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ 20 ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ  ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ 10 ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠪᠦᠰᠡ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  25  ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ  ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠮ ᠢ  ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠬᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ 8   ᠤᠷᠤᠨ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃  ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ  ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ   ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ᠬᠠᠯᠲᠠᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠯᠢᠦ ᠫᠠᠨ ᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ   ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

     

                              

 

 