2017.03.01 14:43   

ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ

        ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ SELF ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢᠼᠠᠢ ᠼᠦᠩ ᠤᠨ 10 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢ  ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠢᠯᠡ᠃  ᠼᠠᠢ  ᠼᠦᠩ  ᠪᠤᠯ  ︽1+1︾  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠶᠢᠦ ᠷᠧᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ  ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠴᠢ  ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠮᠦᠨ᠃        10 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠼᠠᠢ ᠼᠥᠩ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ  ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ  ᠠᠪᠴᠢᠵᠦ᠂ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ 0.1 ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠨᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠪᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ  ᠠᠪᠤ  ᠡᠵᠢ ᠨᠢᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠮᠨᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ  ᠲᠤᠮᠤ  ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠦᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ  ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠᠤᠯᠵᠠᠢ᠃        ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠼᠠᠢ ᠼᠥᠩ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠵᠢᠵᠢᠭ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ  ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ  ᠡᠩ ᠤᠨᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ  ᠴᠢᠲᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠵᠢ᠃  ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠡᠷ  ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠮᠠᠭᠤ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ  ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳᠤ  ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠼᠠᠢ ᠼᠦᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠄︽ᠼᠠᠢ ᠼᠦᠩ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠲᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠲᠤᠷᠨᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠶᠠᠮᠠᠷ  ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠰᠠᠶᠢᠨᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ︖︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ  ︽ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠯ︾  ᠼᠠᠢᠼᠦᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ  ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠡᠳᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠪᠡᠶ  ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠠᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ  ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ᠲᠡᠬᠦᠰᠬᠦ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠲᠦᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠪᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ  ᠬᠠᠷᠢᠨᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠼᠠᠢ  ᠼᠥᠩ  ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠦᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ  ᠭᠡᠵᠦᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ  ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠢ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃        ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ  ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ  ᠼᠠᠢ  ᠼᠥᠩ  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠳᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠪᠡ᠃        ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠲᠡᠷᠡ  ᠠᠪᠤ  ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠲᠦᠭᠡᠨᠡᠯᠭᠡ ᠢᠯᠢᠵᠦ  ᠪᠠᠷᠢᠬᠤᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠢᠯᠢᠵᠤ  ᠨᠤᠬᠤᠯᠬᠤ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠨᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠮᠦᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠼᠠᠢ ᠼᠥᠩ᠂ ᠨᠠᠲᠠᠲᠦ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢᠭᠡᠵᠦ ᠤᠤ︖ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ᠂ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠬᠦ᠋ᠮᠦᠰ  ᠵᠦᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠢ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃        ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠦ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠢ  ᠪᠦᠷ  ᠯᠡ  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠢᠨᠢ  ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠢᠵᠤ ᠨᠤᠬᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ  ᠵᠤᠷᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠵᠢᠳᠬᠦᠳᠡᠭ  ᠼᠠᠢᠼᠥᠩ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃  ᠠᠵᠠ  ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠂  ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ  ᠨᠢᠬᠡᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ —︽1+1︾ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠢᠯᠡ᠃  ᠲᠤᠰ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ 2006 ᠤᠨ ᠳᠤ 8 ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ  ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠦᠦᠯ ᠢ  ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠲᠠᠭᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠼᠠᠢ  ᠼᠦᠩᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠰᠴᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠬᠦᠷᠴᠦ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃        ︽1+1︾ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠼᠠᠢ ᠼᠦᠩ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ  ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ   ᠦᠭᠡᠢᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ  ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  2008  ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠲᠤᠰ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ  ᠪᠤᠰᠤ  ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ  ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ᠂ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠼᠠᠢ ᠼᠦᠩ ᠪᠠᠰᠠ  ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠸᠠᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠨᠴᠠ  ᠤᠷᠢᠬᠰᠠᠨᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠼᠠᠢ  ᠼᠦᠩ  ᠰᠢᠨᠲᠠᠷᠠᠰᠢᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠁        ᠼᠠᠢ  ᠼᠦᠩ  ᠲᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠭᠡᠷ  ᠪᠦᠯᠢ ᠲᠠᠢ   ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂   ᠬᠦᠷᠬᠦᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠲᠠᠩᠲᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠᠪᠤᠯᠲᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ  ᠤᠯᠵᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ  ︽ᠲᠠ  ᠤᠯᠵᠤᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ  ᠪᠤᠢ︖  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ  ᠭᠠᠷᠴᠤ  ᠲᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠠ  ᠤᠤ︾  ᠬᠡᠬᠦ  ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠲᠠᠭ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠳᠤ  ᠬᠦᠨᠬᠠᠳᠠᠩᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠤᠳ ᠮᠦᠨ ᠯᠡᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠵᠡᠯ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ  ᠪᠤᠯᠵᠦ  ᠤᠶᠤᠨ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃        ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ SELF ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠤ  ᠼᠠᠢ  ᠼᠦᠩ  2014  ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠨᠢᠬᠡᠨ  ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠰᠨᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠸᠠᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ  ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠲᠠ  ᠡᠳᠦ᠋ᠢᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠢ  ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ︖ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ  ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨᠤᠤ︖︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ︽ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠠᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠦ  ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ  ᠲᠡᠩ  ᠰᠠᠴᠠᠭᠤᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠪᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ︽︿ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢᠭᠡᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ ᠡ﹀ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠡᠩ ᠤᠨ  ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠸᠠᠷᠳ᠋ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠲᠠᠨ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ︾ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ᠡᠨᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠼᠠᠢ ᠼᠦᠩ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ  ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠲᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠯᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ︽ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠶᠡᠰ᠂ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ  ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠨᠡᠳᠡᠳᠦ  ︿ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ  ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ﹀ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠤᠯᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠤᠢ︖︾  ᠭᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠷᠡ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ  ᠭᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ  ᠦᠵᠡᠯ ᠢ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠤᠯᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃        2016 ᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠢ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ  ᠤᠳᠤ  ᠪᠠᠷᠤᠬ  8500  ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠼᠠᠢ ᠼᠦᠩ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠲᠠᠬᠤ  ᠬᠦᠮᠦᠨᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤ ᠮᠡᠳᠦ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ 2008 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠵᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠦᠳ ᠤᠨ  ᠡᠷᠭᠡ  ᠠᠰᠢᠭ ᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾᠎ ᠳᠤ  ᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠦᠰᠦᠭ  ᠵᠢᠷᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤᠤᠲᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ᠃        ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠼᠠᠢ ᠼᠦᠩ᠂ ᠵᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ  ᠡᠷᠭᠡ  ᠲᠡᠰᠢᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ  ᠦᠨ᠎ᠡ  ᠦᠷᠳᠡᠭ  ᠪᠡ  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ  ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠢ  ᠤᠯᠬᠤᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠦᠨ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠴᠤᠴᠠᠯᠲᠠᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠁        ︽ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ︾ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ 

         

                              

 

 