2017.03.01 14:50   

ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ  

        19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠨ  ᠰᠸᠢᠢᠰᠢᠯ·  ᠷᠤᠳᠧᠰᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ  ᠠᠪᠴᠤ᠂  ᠳ᠋ᠧᠪᠢᠷᠰᠧ  ᠭᠡᠬᠦ  ᠠᠯᠮᠠᠰ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠡᠢ᠃        ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ  ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠷᠤᠳᠧᠰ  ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ  ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ  ᠤᠳᠠᠯ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠠᠯᠮᠠᠰ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ  ᠬᠠᠨᠤᠮᠠᠯᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠷᠤᠳᠧᠰ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨᠠᠪᠤᠬᠴᠢᠳ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡᠯᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ  ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠨᠢ  ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ  ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠷᠤᠳᠧᠰ᠄  ︽ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠢᠳᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠯ ᠢᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠨ  ᠭᠠᠮᠨᠠᠬᠤ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ  ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢ  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠦᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃        ᠷᠤᠳᠧᠰ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠷ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠭᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡ  ᠮᠦᠩᠭᠦ  ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠪᠠᠳᠤ  ᠪᠠᠬᠢ  ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠦᠨᠢ  ᠮᠦᠩᠭᠡ  ᠢᠨᠠᠭ  ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠲᠤ  ︽ᠰᠠᠶᠢᠨᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ︾ ᠪᠠ ︽ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠡ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠵᠠᠷ  ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠳᠤ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠨᠢ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠳ᠋  ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ  ᠠᠪᠤᠬᠴᠢᠳ  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨᠠᠯᠮᠠᠰ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠴᠢᠬᠠᠶ᠎ᠠ  ᠭᠡᠰᠠᠨᠴᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠬᠴᠢᠳ ᠲᠤᠩ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠨᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠡ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ᠷᠤᠳᠧᠰ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ ᠬᠡᠮᠳᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠭᠡᠨ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠢᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠧᠪᠢᠷᠰᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ︽ᠷᠤᠳᠧᠰ ᠨᠢᠭᠡᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ  ᠪᠤᠢ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠤᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ  ᠠᠯᠮᠠᠰ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠪᠡ᠃                               ︽ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ 

         

                              

 

 