2017.03.01 14:52   

ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

        ᠤᠯᠠᠬᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ  ᠭᠦᠸᠧ  ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ  105  ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠮᠡᠯᠳᠡᠭᠡᠨᠡᠵᠡᠢ ᠁ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠭᠱᠠᠨ ᠨᠢᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  105  ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ  ᠸᠠᠩ  ᠳ᠋ᠢᠩ  ᠭᠦᠸᠧ  ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ  ᠪᠠᠰᠠ  ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ   ᠲᠦᠮᠡᠨᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠤᠭᠠᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠴᠢᠩ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃        1913 ᠤᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧ ᠰᠧᠴᠤᠸᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠨᠢᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ  ᠭᠡᠷ ᠲᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃  ᠲᠠᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠵᠢᠨ  ᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ  ᠴᠠᠭ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ  ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ᠃  ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ  ᠦᠢᠯᠡ  ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ  ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ  ᠠᠪᠤ ᠨᠢ  ᠬᠡᠳᠦᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠷ ᠨᠤᠬᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠰᠤ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ  ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠠᠪᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠵᠤᠭᠤᠰ  ᠰᠤᠯᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ  ᠵᠦᠳᠡᠬᠦᠦ   ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ  ᠸᠠᠩ  ᠳ᠋ᠢᠩ  ᠭᠦᠸᠧ  15  ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠪᠠᠷᠢ  ᠪᠤᠯᠵᠤ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ   ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        1931 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠩ ᠺᠡ ᠮᠢᠩ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠯᠦᠭ  ᠲᠠᠪᠰᠢᠩᠭᠤᠢ  ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠳ ᠲᠠᠢ  ᠤᠴᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠬᠦᠸᠧ ᠳᠤ ︽ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠪᠠᠰᠠ  ᠨᠤᠮ  ᠤᠩᠰᠢᠵᠤᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠁︾ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠦᠭᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷᠬᠡ  ᠲᠡᠭᠰᠢ  ᠪᠡ  ᠡᠷᠬᠡ  ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠠᠩᠬ᠎ᠠᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠤᠷᠤᠭ  ᠰᠦᠢ ᠪᠠᠨ  ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠤᠷᠳᠤ   ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ   ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂   ᠬᠦᠯ ᠤᠨᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ  ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ᠂  ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ  ᠴᠤ  ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠯ  ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ  ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ  400  ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ   ᠬᠠᠮᠳᠤᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ  ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠤᠨ ᠤ  ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        1933 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ  ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ  ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  1935ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ᠃        1935 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ  ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ  ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠄ ︽ᠨᠦᠭᠦᠷ  ᠡ᠂  ᠮᠠᠨ ᠤᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠩ  ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡᠳ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ︖︾ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ᠂  ᠸᠠᠩ  ᠳ᠋ᠢᠩᠬᠦᠸᠧ ︽ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃        ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠤ  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠪᠡ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠲᠦᠪ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ  ︽ᠶᠠᠨ  ᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠠᠬᠠᠮᠠᠳᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ︾᠎ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ ᠽᠠᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠰᠢᠶᠧ  ᠵᠢᠤᠢ  ᠽᠠᠢ  ᠪᠤᠯ  ᠮᠠᠤ  ᠽᠧᠳ᠋ᠥ᠋ᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠴᠠᠩᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠲᠠᠨᠢᠯ  ᠮᠦᠨ᠂ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠳᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠢ  ᠬᠦᠨ  ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ  ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ  ᠮᠦᠨ᠃  ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠴᠠᠮᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠬᠦᠸᠧ ᠪᠠ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠶᠤᠢ ᠽᠠᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        1937 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧᠪᠠ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ ᠽᠠᠢ ᠯᠠᠨᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠡᠷ ᠲᠤ  ᠤᠷᠤᠭ  ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠳᠤ  ᠭᠡᠷ  ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠬᠦᠸᠧ 29 ᠨᠠᠰᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ ᠽᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠩ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ᠬᠠᠷᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ  ᠸᠠᠩ  ᠳ᠋ᠢᠩ  ᠭᠦᠸᠧ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠡᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠨᠢᠭᠡ  ᠡᠳᠦᠷ  ᠲᠡᠷᠡ  ᠰᠢᠶᠧ  ᠵᠢᠤᠢ  ᠽᠠᠢ ᠶᠢᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠶᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ  ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠢ  ᠠᠪᠴᠤ  ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ  ᠰᠠᠶ᠋ᠢ  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ ᠽᠠᠢ᠄ ︽ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ  ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ  ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ︾ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠳᠴᠠᠢ᠃        ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ᠂ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ  ᠽᠠᠢ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠦᠰᠦᠭ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ  ᠬᠦᠯᠢᠴᠡᠩᠬᠦᠢᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ  ᠭᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠯᠦᠭ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂  ᠤᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ  ᠽᠠᠢ  ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃  ᠸᠠᠩ  ᠳ᠋ᠢᠩ  ᠭᠦᠸᠧ  ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ  ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠠᠴᠠ  ᠢᠨᠠᠭ  ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ   ᠬᠦᠪᠦᠷᠡᠨᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠸᠠᠩ  ᠳ᠋ᠢᠩ  ᠭᠦᠸᠧᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ ᠽᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠳᠭᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡ  ᠵᠢᠷᠤᠭᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ  ᠤᠷᠠᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        1971 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ ᠽᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ᠂ 65 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠸᠠᠩ  ᠳ᠋ᠢᠩᠭᠦᠸᠧ ᠡᠮᠭᠡᠨᠢᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ 6 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ  ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠤᠷᠢᠳᠬᠤᠵᠢᠳ ︽ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ ᠽᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ︾᠂ ︽ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ ᠽᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾᠂ ︽ᠰᠢᠶᠧ  ᠵᠢᠤᠢᠽᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 500 ᠲᠦᠮᠡ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ᠰᠢᠶᠧ  ᠵᠢᠤᠢ  ᠽᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ  ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ  ᠲᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠧ ᠵᠢᠤᠢ ᠽᠠᠢ ᠲᠠᠳᠠ  ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ  ᠡᠨᠡ  ᠬᠦ  ᠬᠦᠨ  ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃        ᠲᠦᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠭᠦᠸᠧ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢ  ᠤᠷᠳᠤᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ  ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠤ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ  ᠬᠦᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ  ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠵᠦ  ᠤᠨᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠥᠬᠡᠳ  ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠢᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ  ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠤᠶᠠᠷᠠᠨᠬᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠭᠥᠸᠧ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠄ ︽ᠴᠠᠰᠤᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠤᠯᠠᠨᠬᠦᠨᠵᠢᠯᠡ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠷᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ  ᠁︾  ᠭᠡᠵᠦ  ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ 25 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠨ ᠬᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠬᠳᠠᠪᠠ︔  72ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠠᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 75  ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠦᠮᠡᠨ ᠤ  ᠮᠠᠰᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠯᠬᠢᠵᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠡᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠁ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠡᠵᠦ  ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ  ᠰᠤᠷᠪᠢᠵᠤᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ᠂  ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ  ᠲᠡᠷᠡ  ᠨᠤᠭᠤᠷᠠᠰᠢ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠠᠳᠠᠨ  ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠯᠠᠨ  ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ  ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ  ᠪᠢᠯᠠ᠃  ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ  ᠭᠡᠮᠡᠭᠴᠢ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠦ᠂  ᠨᠡᠩ  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠶᠤᠮᠰᠠᠨ᠃        ︽ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ 

         

                              

 

 