2017.03.03 15:02   

ᠪᠦᠬᠦ   ᠤᠯᠤᠰ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ    

         ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ    3    3  ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠨ  ᠤᠶᠤᠨ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠥ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭ   ᠠᠭᠤᠤ   ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠨᠠᠮ᠃ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ  ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠪᠦᠬᠦᠤᠯᠤᠰ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ 3  ᠦᠳᠡ   ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠳ   ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ  ᠳ᠋ᠤᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   2000  ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ︽ᠠᠷᠪᠠᠨᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ︾   ᠲᠦᠯᠥᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠥᠯᠳᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡ  ᠤᠯᠤᠰ    ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠳ᠋ᠤ᠂  ᠲᠦᠷᠦ    ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ   ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠵᠦᠪᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠥ᠂ ︽ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ︾   ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠡ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ    ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ  ᠳᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ  ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃                 ᠠᠷᠠᠳ   ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ   ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ  ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠲᠦᠪ  ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠬᠦᠢ  ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠬᠦᠷᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ    ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠥ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠤᠬᠦᠳ   ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ   ᠶᠡᠬᠡ   ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ  ᠰᠦᠯᠳᠡ   ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠲᠠᠢᠢᠰᠠᠨ   ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠲᠤᠡᠯᠬᠦᠵᠥ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ    ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃                 ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ  ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠢᠤᠢ    ᠂  ᠪᠦᠬᠦ   ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ  ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠴᠢᠩ ᠯᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠨ ᠴᠢ  ᠳ᠋ᠸ᠂  ᠫᠠᠪᠠᠯᠠ•ᠭᠸᠯᠢᠭ᠍ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ᠂  ᠳ᠋ᠦᠩᠵᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠸᠠᠨ ᠭᠠᠩ᠂ ᠯᠢᠨ ᠸᠸᠨ ᠢ᠂ ᠯᠥᠸ᠋ᠸ ᠹᠦ᠋ ᠡᡁᠸ᠂ ᠡᡁᠸ ᠡᡁᠸ᠋ᠥ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠩ ᠯᠢ᠂  ᠯᠢ  ᠬᠠᠢ  ᠹᠸᠩ᠂ᠴᠸᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠯᠥ ᠵᠠᠨ ᠬᠦᠩ᠂ ᠵᠸ᠋ᠥ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠴᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠ ᠷᠦᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠵᠸᠩ ᠸᠸᠢ᠂ ᠮᠠ ᠪᠢᠶᠤᠤ᠂ ᠴᠢ ᠰᠢᠤᠢ ᠴᠦᠨ᠂ᠴᠸᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩ᠂ ᠮᠠ ᠫᠸ᠋ᠢ ᠬᠤᠸᠠ᠂ ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠹᠸᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠲᠠᠢᠢᠰᠠᠨ   ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡᠮᠦᠷ ᠲᠥ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠪᠠ᠃                 ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠯᠢ ᠺᠸ ᠴᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠢᠶᠠᠩ᠂  ᠯᠢᠦ  ᠶᠦᠨᠱᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠴᠢ ᠱᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠭᠤᠤ ᠯᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠲᠠᠢᠢᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠥ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠠ  ᠳ᠋ᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ᠃                 ᠪᠦᠬᠦ   ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ     ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ 2205᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ  2134  ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠪᠤᠢ᠂  ᠲᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨᠬᠦᠮᠤᠨ    ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠨ᠎ᠠ᠃                 ᠦᠳᠡ  ᠬᠤᠢᠢᠨᠡᠬᠢ 3 ᠴᠠᠬ ᠲᠤ᠂ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠴᠢᠩ ᠯᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠂  ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠬᠡᠷ  ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠵᠤᠬᠰᠤᠨ᠂   ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠠᠭᠤᠤ   ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ᠃                 ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠵᠤᠢᠢᠯ   ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠠ᠃                 ᠢᠤᠢ ᠵᠸᠩ ᠱᠸᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠠ᠃                 ᠢᠤᠢ ᠵᠸᠩ ᠱᠸᠩ 7 ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠯ   ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ    ᠠᠶᠠᠨᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠤᠢᠢᠯ    ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠬᠦᠷ   ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠮ   ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡ  ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ   ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤᠭᠳᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ   ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠥ᠂  ᠨᠠᠷᠢᠨᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ   ᠬᠦᠳᠦᠯᠥᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠴᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠮ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠤᠬᠦᠳ   ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ   ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠬᠦᠯᠥᠨ ᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ   ᠪᠦᠬᠦ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠱᠠᠳᠤᠨ   ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ    ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂  ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ    ᠲᠠᠯ᠎ᠠ    ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ  ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ   ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠪᠦᠭᠡᠳᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮ  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠡ  ᠬᠢᠵᠥ᠂ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ   ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ   ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ  ᠬᠢᠵᠥ᠂  ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ   ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ   ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ  ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠥ᠂  ᠨᠠᠮ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠂ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ   ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠢᠢᠯ   ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠡᠳᠤ  ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠨᠠᠮ ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠪᠠᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ   ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ   ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ    ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ᠂ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ  ᠵᠢᠷᠤᠮ     ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ   ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠥ᠂  ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢᠬᠦᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠥ᠂ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠴᠤ ᠲᠦᠷᠦ  ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ  ᠡᠯᠪᠡᠭᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ   ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ  ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ  ᠤᠯᠵᠥ᠂ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ  ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ︾     ᠰᠠᠢᠢᠨ  ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠢᠢᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠥ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃       ᠢᠤᠢ ᠵᠸᠩ ᠱᠸᠩ᠂ 2017 ᠤᠨ ᠪᠤᠯ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠵᠢᠯ  ︾    ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ   ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ     ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ   ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ  ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠬᠦᠨᠵᠨᠬᠡᠢᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ   ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ  ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠦᠬᠦᠤᠯᠤᠰ   ᠲᠦᠯᠤᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠶᠡᠬᠡ   ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ     ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠦᠷᠤ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ    ᠠᠵᠢᠯ   ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠄ ᠨᠠᠮ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠠᠷᠪᠠᠨᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠂  ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ᠂  ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ  ᠰᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠫᠢᠩ  ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠵᠤᠷᠢᠬ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ   ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ    ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ  ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ︽ᠲᠠᠪᠤ     ᠨᠢᠬᠡᠴᠤᠬᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ︾ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠯᠳᠠᠢ ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ     ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠬᠤ  ᠠᠵᠢᠯ      ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ  ᠬᠦᠭ    ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ᠂  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ   ᠰᠢᠨ᠎ᠠᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ     ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠦᠷᠤ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠮ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠡᠳᠡᠬᠡᠳ   ᠬᠦᠮᠤᠰ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠤᠤᠯ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠂ ᠲᠦᠷᠤ    ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ  ᠲᠦᠷᠤ    ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ     ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ  ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠳᠠᠢ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠬᠠᠮᠳᠤ   ᠦᠵᠡᠯ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠦᠷᠤ    ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ     ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠬᠤ  ᠭᠤᠤᠯ  ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ︾  ᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ   ᠭᠤᠤᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠦᠵᠡᠯ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ     ᠬᠦᠳᠤᠯᠤᠨ  ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ᠂ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ   ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠤ    ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ    ᠵᠦᠪᠯᠡᠵᠥ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ᠂  ᠶᠡᠬᠡ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳᠤᠤᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ   ᠠᠵᠢᠯ   ᠰᠠᠢᠢᠳᠤᠷ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ    ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ   ᠡᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ   ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ  ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠤᠳᠤᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠬᠤ   ᠤᠬᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃                             ᠢᠤᠢ ᠵᠸᠩ ᠱᠸᠩ᠂ ᠨᠠᠮ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠬᠦᠷ    ᠭᠤᠤᠯᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ   ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ︽ᠲᠠᠪᠤ   ᠨᠢᠬᠡ ᠴᠤᠬᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ  ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ     ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠯᠳᠠᠢᠲᠦᠯᠤᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ︾   ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ    ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ   ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ   ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ    ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠳᠤ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ   ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ   ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠᠪᠡᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠨᠠᠮ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ  ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠡᠴᠡ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ   ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ    ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ   ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ   ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠠᠯᠪᠠᠨ  ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ  ᠡᠴᠡ︽ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ  ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ   ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ   ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠨ  ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ︾   ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ   ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ  ᠨᠠᠮ   ᠲᠦᠪ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ    ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠤ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ     ᠨᠠᠷᠢᠨ   ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ   ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ   ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠤᠢᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ    ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ  ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ  ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠨᠠᠮ      ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠨᠠᠮ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ   ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ    ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ   ᠲᠦᠪ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ   ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠨᠡᠩᠰᠠᠢᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃                             ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ   ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠲᠡᠳ᠋᠋ᠶ᠍ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠ ᠫᠸᠢ  ᠬᠤᠸᠠ  ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ   ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ   ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ   ᠲᠦᠯᠤᠬᠡᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠠᠵᠢᠯ   ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ   ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠬᠢᠪᠠ᠃  ᠲᠡᠷᠡ᠂  ᠤᠯᠤᠰᠲᠦᠷᠤ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠳ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡᠨ   ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠴᠢ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠬᠢᠨ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠬᠦᠷ    ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠨᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ    ᠲᠦᠪ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠳᠤ  ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠨ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠵᠤ᠂  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ    ᠰᠢᠨ᠎ᠠ   ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ      ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ︾  ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ 5769 ᠬᠤᠪᠢ  ᠰᠠᠨᠠᠯ  ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠂ 4279 ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ   ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠪᠠ᠃  2017ᠤᠨ  2ᠰᠠᠷ᠎ᠠ   20   ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ 99.84% ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃                        
       

  

                              

 

 

    3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 3  ᠦᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ
ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠶᠡᠬᠡ
ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 
ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠰᠠᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ
ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠡᠳᠦᠷ  ᠰᠣᠨᠢᠨ  ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮ
ᠵᠠᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠷ  ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠸ᠋ᠠᠨ ᠶᠦᠩ ᠬᠤᠩ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ 