2017.03.04 10:26   

ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ  ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ    ᠪᠦᠬᠦ     ᠠᠷᠠᠳ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ 

3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 3  ᠦᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠶᠡᠬᠡᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠰᠠᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠡᠳᠦᠷ  ᠰᠣᠨᠢᠨ  ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠵᠠᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠷ  ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠸ᠋ᠠᠨ ᠶᠦᠩ ᠬᠤᠩ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ 
       ᠯᠢ ᠵᠢᠢ   ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ  ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ   ᠶᠡᠬᠡ  ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠪᠣᠯ  ᠮᠠᠨ   ᠣᠯᠣᠰ    ᠣᠯᠣᠰ  ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠢᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ  ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂  ᠪᠦᠬᠦ  ᠣᠯᠣᠰ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠨᠣᠭᠦᠳ  ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠣᠯᠣᠰ  ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠢᠨᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠳᠣᠮᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ   ᠪᠦᠬᠦ  ᠣᠯᠣᠰ    ᠠᠷᠠᠳ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ   ᠰᠠᠢᠢᠳᠣᠷ  ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠨᠢ᠂  ᠪᠦᠬᠦ  ᠣᠯᠣᠰ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ  ᠠᠷᠠᠳ    ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠦᠬᠦᠷᠵᠢᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮ  ᠲᠦᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠡᠩ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠨ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠵᠦ᠂  ᠨᠠᠮ   ᠠᠷᠪᠠᠨᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠦᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠂ᠳᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠵᠣᠷᠢᠭ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢ  ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ  ᠳᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ  ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠯᠣᠰ   ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ  ᠵᠠᠰᠠᠭ    ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠳᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠨ  ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠵᠣ᠂︽ᠳᠠᠪᠣ  ᠵᠢᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ︾ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ  ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ  ᠪᠠ︽ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠᠯ᠎ᠠ︾ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠠᠮ   ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠵᠢ ᠣᠭᠳᠣᠬᠣ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠦᠢᠯ  ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ  ᠠᠴᠢ  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ  ᠳᠠᠢᠭᠡᠵᠡᠢ᠃      ᠯᠢ ᠵᠢᠢ ᠾᠧᠩ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ   ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ᠂     ᠲᠦᠪ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠠᠷᠠᠳ    ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ   ᠶᠡᠬᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠭᠦᠳᠡᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠯᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ  ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠡᠨ  ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳᠤᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠳᠠᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠦᠰ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠣ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠰᠤᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠪ  ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ    ᠲᠤᠬᠠᠢᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠨᠢᠬᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ   ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠦᠰᠴᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ    ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ    ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ   ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ   ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠷᠠᠳᠴᠣ᠂   ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠵᠢᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠨ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠶᠠᠰᠤ  ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠵᠢᠡᠨᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ    ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ  ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ   ᠬᠦᠰᠡᠯ  ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯᠪᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ   ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ   ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ   ᠨᠠᠮ   ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠯ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠣᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠪᠤᠢᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠵᠢ  ᠪᠠᠴᠢᠮ  ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠣ  ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ  ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢ  ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠣᠴᠢᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠵᠢᠨ  ᠶᠡᠬᠡ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠳᠡᠢ  ᠦᠬᠡ  ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ   ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠢᠨᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠬᠡ ᠵᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨᠲᠦᠷᠢᠮ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ    ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵᠣ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯᠳᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ   ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷᠵᠢᠡᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ    ᠰᠠᠢᠢᠳᠤᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠴᠤᠬ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠰᠠᠢᠢᠳᠤᠷ  ᠬᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ᠂  ᠰᠠᠢᠢᠨᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠲᠡᠬᠦᠰ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠣ ᠵᠢ  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠣ᠂  ᠦᠪᠦᠷ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ     ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠵᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠡᠪᠡ᠃                                ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ︽ᠬᠣᠵᠢᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ︵ᠪᠣᠷᠳᠣᠭ᠎ᠠ︶ᠳᠠᠷᠢᠬᠣ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣ      ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠳᠣᠬᠠᠢ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ︾ᠪᠣᠯᠣᠨ︽ᠣᠯᠣᠰ     ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ    ᠰᠢᠭᠣᠢᠢᠳᠣ ᠣᠷᠣᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ   ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠣ  ᠳᠣᠬᠠᠢ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ︾ᠵᠢ  ᠦᠪᠦᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ   ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ   ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ   ᠰᠠᠨᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠷᠠᠳᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠳᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃         ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ  ᠠᠷᠠᠳ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ   ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ     ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠣᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠤᠨ    ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ     ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠬᠣᠷᠠᠯ     ᠵᠣᠷᠢᠭ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠦᠨ   ᠂ ᠯᠢᠦ    ᠂ ᠴᠠᠩ    ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ          ᠂ ᠮᠠ ᠶᠦᠩ  ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ 


                              

 

 

          
        3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 3  ᠦᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ
ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠶᠡᠬᠡ
ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠳᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠣ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 
ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠰᠠᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠬᠣᠷᠠᠯ
ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠡᠳᠦᠷ  ᠰᠣᠨᠢᠨ  ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮ
ᠵᠠᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠷ  ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠸ᠋ᠠᠨ ᠶᠦᠩ ᠬᠤᠩ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ 