2017.03.15 13:48   

ᠲᠤᠷᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠭᠠᠨᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ

        ﹇ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ﹈ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠵᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂  ᠲᠤᠷᠭᠤᠨᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠨᠠᠰᠦ  ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ    ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠤᠢᠢᠵᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ  ᠲᠤᠷᠭᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ    ᠨᠠᠰᠦ  ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ    ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠᠭᠠᠨᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠳ᠋ᠤ  ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ  ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠦᠨᠳᠦᠷ  ᠬᠡᠳᠡᠭ    ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ  ᠵᠢᠨ   ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠳ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ   ᠳ᠋ᠤᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠳ 41 ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  2700  ᠨᠡᠷ᠎ᠠ  ᠲᠤᠷᠭᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠨᠢᠬᠡᠨ  ᠳ᠋ᠦᠨᠭᠨᠡᠯᠳᠡ  ᠤᠯᠵᠠᠢ᠄ ᠲᠤᠷᠭᠤᠨᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠦ ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠦ ᠭᠠᠨᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠴᠤ  ᠦᠨᠳᠦᠷᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠴᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ︽ᠲᠤᠷᠭᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠭᠠᠷᠬᠤ  ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ  ᠦᠨᠳᠦᠷ  ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ  ᠠᠨᠭᠬᠠᠷᠤᠯ  ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ  ᠦᠬᠡᠢ᠂ᠭᠠᠴᠢᠬᠳᠠᠵᠦ ᠭᠠᠨᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ  ᠵᠢᠡᠷ  ᠵᠢᠡᠨ  ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ  ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠨ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡᠵᠢᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ   ᠠᠨᠭᠬᠠᠷᠤᠨ  ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠯ  ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ︾  ᠬᠡᠵᠦᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠳ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

     

                              

 

 