2017.03.15 16:12   

ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ   ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ

       ﹇ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ﹈ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨᠲᠤᠰᠤ ᠬᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠤᠩᠬᠤ ᠵᠢ  ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠨ᠂  ᠡᠬᠦᠨ  ᠤᠯᠠᠮ  ᠡᠴᠡ  ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠳ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ᠪᠠᠷᠰᠸ᠋ᠯᠤᠨᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠬᠢᠨ  ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠠᠰᠦ  ᠨᠢ  66  ᠪᠤᠯᠬᠤ  296  ᠨᠡᠷ᠎ᠠᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠢᠴᠤᠳ︵ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠢᠴᠤᠳ   ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ  ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ  ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ  ᠪᠦᠷ  ᠦᠨᠳᠦᠷ  ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ︶   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠄  ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ  ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠠᠡᠭ  ᠬᠢᠨ  ᠵᠢᠮᠢᠰᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ  ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ  ᠢᠳᠡᠬᠦ  ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ  ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠡᠭ    ᠬᠢᠨ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨᠲᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠬ    ᠡᠷᠡᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ  ᠡᠴᠡ  ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ  ᠵᠢᠮᠢᠰᠢᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠡᠭ    ᠬᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂  ᠲᠤᠰᠤᠯᠢᠭ  ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠢᠳᠡᠬᠡ᠂  ᠰᠢᠬᠢᠷᠯᠢᠭ  ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠢᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠦᠡᠭ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠡᠭ   ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠢᠴᠤᠳ    ᠰᠦᠰᠦᠨ  ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠠᠯᠺᠤᠤᠯ    ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠᠪᠦᠷ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ᠂ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠲᠡᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ  ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ᠂ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠷᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢᠢᠴᠤᠳ     ᠦᠬᠡᠬᠦᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ    ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠨᠡᠡᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠬᠡᠬᠦᠨ  ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ    ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ  ᠪᠤᠯ  ᠴᠢᠰᠦᠨ  ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠪᠤᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ  ᠬᠠᠷᠢᠮᠠᠬᠠᠢ  ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠴᠤᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ︵ᠵᠢᠡᠭ ᠵᠢᠡᠭ︶

     

                              

 

 