2017.03.17 15:04   

ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ


        ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ   ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠨᠭᠬᠠᠨ    ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠶᠤᠵᠦ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠤᠨᠭᠬᠤᠨ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠴᠤᠮᠴᠤᠢᠢᠨ᠂ ᠳᠡᠷᠬᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠳᠠᠰᠦᠨ    ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠳ ᠤᠶᠤᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠦᠨᠭᠬᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠨᠭᠳᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠡᠳᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃                         ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠳᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠳᠦᠰᠦᠬᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ  ᠤᠴᠢᠷᠳᠡᠢ᠃  ᠡᠵᠢ  ᠵᠢᠨᠤᠶᠤᠳᠠᠭ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠢᠳᠡᠨ    ᠳᠡᠨᠭᠳᠡᠬᠦᠦ ᠳᠠᠨᠢᠯ ︱ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ  ᠡᠴᠡᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠨᠭᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠤ  ᠵᠢᠨ    ᠨᠤᠳᠠᠭᠯᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠨᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠦ ᠦᠭᠴᠦ᠄︽ᠵᠠ᠂ ᠮᠢᠨᠦᠦᠬᠢᠨ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ   ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠢ︾ ᠬᠡᠳ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢᠬᠦᠬᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠭᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠯᠤᠭ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢᠦᠵᠦᠭ ᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ   ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠦᠢᠯᠡ  ᠤᠳᠠᠰᠦᠨ  ᠳᠦ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ  ᠠᠨᠭᠬᠠᠨ  ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠭᠳᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ  ᠵᠢᠨᠤᠯᠠᠮ ᠡᠨᠭᠬᠡᠷ ᠳᠤᠪᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠳᠡᠨ ᠶᠠᠳᠡᠨ ᠪᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ  ᠬᠠᠶᠠ  ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠬᠡᠰ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠡᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢᠳᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃                         ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠠᠯᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠦᠰᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ  ᠳᠤᠭᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠦᠪᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠡᠨ᠂ ᠪᠦᠷ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠡᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨᠶᠤᠮ᠃  ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠡᠷᠢᠯ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠯᠡ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠵᠢᠡᠷ  ᠳᠤᠮᠤᠴᠤᠤᠯ  ᠡᠵᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠮᠢᠨᠢᠤᠷᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢᠴᠢ   ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠵᠦᠨᠭᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠶᠤᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ   ᠤᠯᠠᠨ    ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠦ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ  ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ   ᠴᠡᠬᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠴᠢᠨ  ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ  ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠤᠳᠤᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠳᠠ᠃                         ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠦᠨ   ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠠᠯᠤᠰ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠵᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤ  ᠪᠡᠨ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠯ  ᠤᠳᠠᠰᠦᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ᠄︽ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠲᠠᠢ  ᠭᠤᠳᠤᠯ  ᠂  ᠪᠠᠰᠠ  ᠬᠤᠸᠠᠷ  ᠲᠠᠢ  ᠵᠤᠨ    ᠱᠠᠬᠠᠢ  ᠤᠶᠤᠭᠠᠳᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠢ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠯᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠳᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ᠄︽ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠵᠦ  ᠬᠤᠸᠠᠷᠲᠠᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ ᠤᠳᠤ ᠂   ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠤᠶᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠪᠡᠨ  ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨᠪᠤᠳᠤ︾ ᠬᠡᠪᠡᠯ ︽ᠵᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠰ ᠤᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠪᠡᠯ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠬᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠴᠢ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠦᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠳᠠᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ  ᠰᠢᠦ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ  ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠦᠪᠳᠦᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃                         ᠳᠡᠢᠢᠮᠦ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡ ᠶᠠᠪᠤᠪᠡᠯ  ᠡᠬᠡ  ᠵᠢᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠯᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨᠡᠮ᠃

     

                              

 

 