2017.03.17 15:19   

ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦᠰᠦ ᠳᠡᠬᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ / ᠵᠢᠷᠤᠭ᠄ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
        3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 9  ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠭᠤᠷᠤᠬᠠᠨ  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ     ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠢᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠦ︽ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠰᠦ ᠳᠡᠬᠦᠬᠦ︾ᠵᠠᠩ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃                ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ   ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠦ᠂  ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ    ᠬᠢᠵᠦᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ    ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠪᠠ  ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠮᠠᠯ  ᠡᠴᠠ  ᠨᠢᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ  ᠵᠢᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠴᠠᠭ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤᠭ     ᠡᠬᠦᠷᠴᠦ  ᠂  ᠤᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠨ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ   ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦᠰᠦ ᠳᠡᠬᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠬᠦᠨ  ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ   ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ  ᠠᠷᠤᠭ  ᠡᠬᠦᠷᠴᠦ᠂  ᠰᠠᠪᠠᠷ  ᠠᠳᠬᠤᠨᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦᠰᠦ ᠵᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠤᠭ  ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ  ᠵᠢ  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠂  ᠬᠡᠳᠦᠬᠦᠯᠡ  ᠪᠠᠨ  ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦᠰᠦ ᠳᠡᠬᠦᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡ ᠵᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

     

                              

 

 