2017.03.20 10:17   

 ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ   ᠴᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

           ᠰᠤᠨᠢᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ︵ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ︶     ᠪᠢᠯᠧᠲ᠂  ᠭᠠᠯᠳᠤᠳᠡᠷᠭᠡᠨ    ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ  ᠦᠨᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ    ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1   ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ  ᠵᠢᠡᠷ  ᠵᠢᠡᠨ  ᠮᠠᠰᠢᠨ  ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ  ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ     ᠵᠠᠮ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠢᠩᠬᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ︽ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ   ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ  ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ   ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ  ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ︾2017  ᠤᠨ  3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1  ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠮ  ᠠᠶᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ   ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠯ︾ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ   ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠴᠢᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ  ᠳᠡᠷᠭᠡ  ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠦ  ᠦᠶᠡᠰ  ᠵᠢᠴᠢ  ᠵᠠᠮ  ᠳᠤᠮᠳᠠ  ᠪᠠᠨ  ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ  ᠪᠠ  ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ    ᠪᠡᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ  ᠳᠠᠢ  ᠨᠢ  ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠦᠵᠡᠭᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ  ᠬᠡᠷᠪᠡ   ᠪᠢᠯᠧᠲ   ᠵᠢᠡᠨ   ᠬᠡᠭᠡᠵᠤᠤᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ   ᠬᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ  ᠪᠢᠯᠧᠲᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ  ᠪᠢᠯᠧᠲ  ᠢ  ᠨᠢ  ᠨᠦᠭᠦᠵᠤ  ᠦᠭᠭᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ  ᠭᠡᠵᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

     

                              

 

 