2017.03.23 10:50   

ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ  ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠰᠠᠳᠣᠠ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠠᠠᠴᠢᠮᠡᠭ
        ᠮᠠᠠ    ᠬᠢᠠ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ   ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠠ  ᠬᠢᠳᠠᠳ  ᠵᠢᠠᠷ  ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ  ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠᠪᠣᠢ︖ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳᠴᠢ ᠣᠯᠠᠠ ᠣᠯᠠᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠰᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠠ    ᠬᠢᠠ   ᠡᠳᠦᠷ    ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ  ᠲᠣᠣᠱ ᠲᠣᠢᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠳᠠᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠ   ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠮᠠᠰᠢ  ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠮ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃                                 ᠠᠮᠢ ᠵᠢᠠ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ   ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠬᠣᠪᠢᠳᠠᠵᠦ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ  ᠭᠦᠮᠦᠠ  ᠪᠦᠭᠦᠠ  ᠳ᠋ᠦᠪᠠᠰᠠ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠮᠵᠢ ︱︽ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠳᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠠᠵᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ  ᠨᠢ  ᠠᠮᠢ  ᠮᠡᠡᠳᠦᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ  ᠴᠠᠭ  ᠡᠷᠡᠡ  ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠡ  ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ  ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ    ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ᠂  ᠦᠪᠠᠷ  ᠲᠦ  ᠨᠢ   ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ   ᠪᠦᠭᠦ   ᠵᠣᠢᠢᠯᠳ᠋ᠦ ︽ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠳᠠ︾ ᠬᠢᠭᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ  ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠠ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦᠭᠦᠭᠦ ᠯᠣᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ  ᠵᠢᠭᠠᠵᠦᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠦᠮᠦᠠ ᠴᠦ ᠦᠪᠠᠷ   ᠵᠢᠡᠡ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠭᠦ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠳᠦᠮᠡᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠮᠠᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠦ ᠦᠪᠠᠷ ᠵᠢᠡᠡ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠳᠠ  ᠬᠢᠵᠦᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ︕ ᠶᠠᠭᠣᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠭᠣᠳᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠠ︕                                ᠲᠦᠮᠡᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠮᠠᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠡᠪᠡᠰᠦ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠣᠣᠭᠣᠬᠣ ᠡᠴᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠣ  ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠣ᠂  ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ  ᠶᠠᠷᠢᠬᠣᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠦ ᠨᠠᠷᠬᠢᠬᠣ ᠮᠡᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ   ᠮᠣᠠᠳᠠᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠣᠷᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  ᠶᠠᠭ  ᠡᠢᠢᠮᠦ  ᠳ᠋ᠦᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠫᠦᠱᠺᠢᠠ ︽ᠦᠷᠭᠡᠡ ᠬᠠᠷᠭᠣᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠡ ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠶᠣᠮ  ᠰᠢᠦ︾ ᠭᠡᠭᠦ  ᠦᠭᠡ  ᠵᠢᠳᠠᠬᠢᠠ ᠳᠠᠪᠳᠠᠬᠣ  ᠪᠣᠯᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠦᠪᠠᠷ    ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ  ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠵᠦ  ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠦ  ᠪᠣᠯᠬᠣ  ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠡᠳ᠋ᠦ ︽ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠣ︾︱ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠡ ᠴᠦ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠰᠠᠷᠨᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ   ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠡᠡ ᠶᠠᠷᠢᠬᠣ  ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ᠃  ᠭᠡᠷ  ᠪᠦᠯᠢ  ᠵᠢᠠᠭᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠡ ᠬᠠᠠᠳᠣᠠ᠄︽ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠡᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠠᠪᠣ᠂  ᠨᠠᠭᠠᠴᠦ  ᠠᠪᠣ᠁ ︾ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠬᠣ ᠳ᠋ᠦ᠂ ᠭᠡᠡ ᠪᠢᠳᠡᠡ   ᠪᠠᠢᠢᠬ ︕ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ︕ ᠭᠡᠵᠦ  ᠬᠣᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠣ  ᠪᠢᠯᠡ︖  ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ  ᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠰᠡᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ  ︖ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠡ  ᠬᠠᠣᠯᠢ  ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠠ  ︖ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠣᠭᠳᠣ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ︕ ᠬᠡᠡ ᠴᠦ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠪᠢᠳᠡᠡ   ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠠ  ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠳᠣᠭᠣᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠪᠠᠷᠰᠡᠳ ᠵᠢᠡᠡ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠠ ᠣᠷᠣᠠ  ᠡᠴᠡ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠡ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠠ  ᠣᠷᠣᠠᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠠ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠴᠬᠠᠠᠷ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠪᠣ  ᠡᠵᠢ  ᠪᠠᠠ︽ᠪᠠ  ᠪᠠ  ᠮᠠ  ᠮᠠ︾᠂  ᠦᠷ᠎ᠠᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠡᠡ︽ᠸᠠᠰ᠂ ᠸᠠ ᠸᠠ︾ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠭᠡᠵᠢ ︕︽ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠠᠷᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ  ᠦᠭᠡᠢ︾ᠭᠡᠵᠦ  ᠨᠢᠴᠣᠭᠠᠬᠣ  ᠭᠦᠮᠦᠠᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ  ︖ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠠ   ᠨᠣᠳᠣᠭ   ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠡᠴᠢᠭᠡ  ᠡᠭᠡᠴᠣᠣᠯ  ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ  ᠵᠢᠠᠷ  ᠵᠢᠡᠡ︽ᠪᠠ  ᠪᠠ᠂  ᠮᠠᠮᠠ︾ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠢ ︖ ᠠᠯᠠᠱᠠ   ᠦᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠡᠡ︽ᠮᠠᠠ    ᠸᠠᠰ︾᠂︽ᠲᠠᠠ  ᠸᠠᠰ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠦᠭᠡᠢ  ︖ ᠶᠠᠭᠣ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠪᠠᠠ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡᠴᠢᠯᠡᠡ ᠦᠰᠴᠦ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢᠨᠣᠳᠣᠭ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠡᠡ ᠰᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳ  ᠪᠣᠰᠣᠳ  ᠵᠢᠡᠡ ︽ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ  ᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠠ᠂  ᠳᠡᠭᠡᠵᠦᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠦ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠰᠬᠠᠳᠠᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠵᠢᠡᠡ ᠴᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠨᠢ  ᠰᠣᠯᠣᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠵᠦ᠂ᠭᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠬᠵᠢᠭᠠᠳ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠵᠠᠢᠢᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ᠃                 ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ   ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠡᠡ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠴᠢᠵᠦ᠂  ᠬᠢᠳᠠᠳ  ᠵᠢᠠᠷ  ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ  ᠳᠦᠭᠦᠮᠳᠦᠳᠠ᠂ ᠡᠪᠳᠠᠢ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡᠡ   ᠢᠪ ᠨᠦᠮᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠡᠡ ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠵᠦ᠂ᠦᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠵᠢᠡᠡ ᠡᠢᠢᠠ ᠭᠦ ᠭᠦᠳᠦᠯᠪᠡᠯ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠣᠬ᠎ᠠ  ᠨᠢ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠵᠦ ︽ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬᠯᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ  ᠦᠵᠡᠭᠦ  ᠰᠢᠣᠬᠠᠠ  ᠪᠣᠳᠣᠯᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠦ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠴᠦ  ᠪᠣᠢ  ᠵᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠰᠢᠳᠠᠢ᠃  ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ  ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠣ  ᠵᠢᠠ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠣᠠᠳᠣᠣᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃                        ᠢᠰᠷᠸ᠋ᠯ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠡ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠵᠢᠠ ᠣᠠ ᠳᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠠ 70 ᠣᠠ   ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠵᠢᠠᠷ  ᠣᠯᠣᠰ  ᠨᠢ  ᠮᠦᠭᠦᠵᠦ᠂ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠠ ᠣᠯᠠᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠳᠦ ᠳᠦᠷᠪᠡᠡ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ 2000 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠤᠠᠳᠣᠷᠰᠢ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠠ ᠣᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠠ ᠳᠡᠳᠡ ᠰᠠᠭᠣᠭᠠᠯᠢ ᠨᠣᠳᠣᠭ     ᠵᠢᠡᠡ  ᠦᠭᠡ  ᠭᠡᠯᠡ  ᠵᠢ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠡᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠳᠡᠳᠡᠡ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠦ ᠭᠦᠠᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ︽ᠠᠷᠢᠭᠣᠠ ᠨᠣᠮ︾ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠢᠪᠷᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡᠡ  ᠬᠢᠨᠢ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦᠠ ᠦᠭᠡᠰ   ᠰᠠᠩ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ 19 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ  ᠵᠠᠭᠣᠠ     ᠳᠣᠮᠳᠠᠴᠢ  ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷᠯᠢᠲ᠋ᠣᠸᠠᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠢᠪᠷᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠢᠪᠷᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠣᠯᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ  ᠳᠠᠢ ᠪᠠᠠ ᠢᠪᠷᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠡᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠠ ᠭᠦ 2000 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠤᠠ ᠳᠣᠷᠰᠢ ᠳᠡᠳᠡᠡ    ᠬᠢᠠ ᠡᠭᠡ ᠭᠡᠯᠡᠪᠠᠷ ᠵᠢᠡᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠠᠩᠬᠠᠠ    ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠶᠣᠮ᠃                         ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ   ᠢᠰᠷᠸ᠋ᠯᠴᠣᠳ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠳᠠᠩᠰᠣᠭ᠂ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠠ  ᠣᠯᠣᠰᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠢᠪᠷᠠᠢ ᠭᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠠᠳᠣᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠣᠯ   ᠬᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡᠡ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠠᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠡ     ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠡᠰ ᠪᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ  ᠦᠪᠠᠷᠰᠡᠳ     ᠵᠢᠡᠡᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠰᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠣ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠶᠣᠮ᠃                 ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠪᠠᠷ   ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠠ ᠠᠰᠠᠭᠣᠬᠣ  ᠴᠠᠭ  ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠨᠡ  ᠶᠠᠮᠠᠷ᠂ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠭᠣ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠭᠡᠯᠴᠡᠭᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠭᠡᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠡ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠵᠢᠰᠢᠵᠦᠵᠢᠷᠬᠢᠯᠴᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ  ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠠ︽ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠳᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠠ  ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠶ᠎ᠠ︾ᠭᠡᠵᠦ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠠᠢ  ᠵᠣᠷᠢᠬ   ᠰᠢᠭᠣᠳᠬᠣᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠰᠢ᠃

     

                              

 

 