2017.03.23 15:04   

ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

                     ᠠᠯ᠋ᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ2017 ᠤᠨ   4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ 16     ᠡᠳᠦᠷ᠂  ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠬᠤᠳᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ   ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠨᠭᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯ᠋ᠡᠬᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯ᠋ᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ  ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯ᠋ᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠽᠢ ᠂ ᠫᠤᠯ᠋ᠠᠨᠳ᠋ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯ᠋ᠤᠰ  ᠤᠷᠤᠨ   ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯ᠋ᠢᠭᠴᠢᠳ  ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ᠋ᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ      ᠲᠤᠮᠤ ᠴᠤᠭᠯ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠤᠯ᠋ᠬᠤ ᠪᠤᠯ᠋ᠤᠨ᠎ᠠ᠃                      ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ    ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ    ᠰᠡᠬᠦᠯ᠋ᠴᠢ ᠪᠡᠷ    ᠶᠡᠬᠡ  ᠵᠤᠤ  ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ   ᠦᠦᠰᠢᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ    ᠱᠠᠷᠯ᠋ᠢᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠡᠢ᠃ 1990 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠨᠭᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯ᠋ᠢᠳ᠋ᠤ ᠡᠯ᠋ᠰᠡᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠨᠭᠴᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ   ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯ᠋ᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ 1994 ᠤᠨ  ᠳ᠋ᠤ   ᠤᠯ᠋ᠤᠰ  ᠲᠤ  ᠤᠴᠢᠵᠦ᠂ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠋ᠬᠢ ᠵᠢᠨ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯ᠋ᠢᠯ᠋ᠢᠭ ᠭᠤᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯ᠋ᠠᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠦᠨᠭᠬᠡ  ᠲᠡᠢ  ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ᠤᠯ᠋ᠠᠮᠵᠢᠯ᠋ᠠᠯ᠋ᠳᠤ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯ᠋ᠢᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷ   ᠲᠠᠭᠤᠯ᠋ᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯ᠋ᠳᠦᠬᠦᠯ᠋ᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠶᠤᠮ᠃ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠯ᠋ᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯ᠋ᠠᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯ᠋ᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯ᠋ᠠᠵᠦ  ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠦᠭᠡᠳᠲᠡᠯ᠋ᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯ᠋ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯ᠋ᠠ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ   ᠲᠤᠮᠦ ᠠᠵᠢᠯ᠋ᠯ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯ᠋ᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃                 ᠤᠷᠤᠰ   ᠨᠢᠬᠡᠨ  ᠠᠯ᠋ᠳᠡᠷᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ   ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯ᠋ᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ᠋ᠤᠨ ᠲᠤᠸᠠ  ᠤᠯ᠋ᠤᠰ  ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨᠬᠦᠦ ᠋   ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯ᠋ᠠ ᠵᠢ ︽ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ  ᠲᠢᠪ  ᠤᠨ᠌ ᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠬᠤᠭᠤᠯ᠋ᠠᠢᠢᠳᠤ  ᠬᠤᠤᠰ  ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ︾ᠬᠡᠮᠡᠨ᠌ ᠴᠤᠯ᠋ᠠᠯ᠋ᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠦᠬᠡᠳ 2003 ᠤᠨ  ᠳ᠋ᠤ  ᠤᠯ᠋ᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ᠌ ᠳ᠋ᠤ ︽ROTH ᠨᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠦ  ᠲᠡᠯ᠋ᠡᠬᠡᠢ  ᠵᠢᠨ   ᠤᠷᠠᠯ᠋ᠢᠭᠴᠢᠨ    ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ︾ ᠤᠯ᠋ᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ 

  

                              

 

 