2017.04.05 13:19   

ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︽ ᠰᠦ ᠪᠦ᠋ ᠴᠢᠩ ᠨᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ    ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ︾ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ

                  11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26    ᠡᠳᠥᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ    ︽ᠰᠦ  ᠪᠦ᠋  ᠴᠢᠩ ᠨᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ    ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ  ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ︾ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠤᠵᠢ  ᠸᠧᠨᠵᠸᠥ  ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠥ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  21 ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠡᠴᠡ  ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  25  ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠲᠤᠰ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ   ᠲᠤᠰᠪᠠ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠡᠭᠬᠤᠳᠠ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ   ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡ᠊•ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠥ ᠪᠤᠯ        ᠴᠤᠷ   ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠴᠢ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠥᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠥ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ   ᠴᠤᠷ   ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡ᠊•ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ 1983 ᠤᠨ  ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠬᠦᠰᠴᠥ ᠂ ᠤᠷᠢᠳ  ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠳᠥ  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠡᠭᠬᠤᠳᠠ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤ  ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ  ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ   ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ  ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ   ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ  ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠲᠤ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃         ᠡ᠊• ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠯᠡᠨ᠂  ᠰᠡᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ   ᠵᠢᠭᠠᠨᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ   ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ   ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠥ᠂  ᠲᠤᠭᠠᠨ    ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ   ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤᠭᠠᠨ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ  ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠥᠳᠥᠮᠵᠢ ᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠳᠥᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠥᠯᠳᠠᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ   ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠥᠳᠥᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ   ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢᠲᠡᠬᠦᠨ   ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ 2003 ᠤᠨ   ᠤᠯᠤᠰ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ  ᠳᠤ  132  ᠬᠤᠪᠢ  ᠪᠠᠷ  ᠪᠥᠬᠦ  ᠤᠷᠤᠨ  ᠳᠤᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡ᠊•ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠠᠩᠭᠢ  ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠢᠯᠢᠡᠭᠬᠤᠳᠠ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠰᠡᠨᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ 84.6%ᠬᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠲᠡᠬᠦᠨ   ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠬᠦᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃                         ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠡ᠊•ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠥ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ   ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠬᠠᠮᠳᠥ ᠵᠢᠭᠠᠨ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ   ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠮᠳᠠᠨ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠲᠡᠰ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠰᠡᠳᠤᠪ ︽ᠪᠤᠢᠢᠳᠠ ᠪᠥᠭᠯᠡᠬᠦᠥ ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠥᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ   ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠥ ᠤᠯᠤᠰ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ   ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ   ᠰᠡᠳᠤᠪ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠠᠨ   ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ  ᠤᠶᠤᠨ   ᠪᠠ ᠤᠶᠤᠨ  ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ   ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠲᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠥ᠂ ︽ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦᠥ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠳᠥ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠥᠬᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ  ᠪᠠ ᠮᠤᠵᠢ  ᠲᠡᠰ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃                 ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ︽ᠰᠦ ᠪᠦ᠋ ᠴᠢᠩ ᠨᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ   ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ    ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ︾1991ᠤᠨ   9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠦ᠋ ᠶᠢ ᠫᠷᠤᠹᠧᠰᠰᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ   ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠹᠦᠳᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢᠬᠤᠳᠠ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ   ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠥ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ    ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠨ ᠬᠥᠬᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ   ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨ   ᠤᠯᠤᠰ   ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ   ᠬᠢᠨ      ᠲᠡᠭᠡᠳᠥ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 

  

                              

 

 