2017.04.05 13:53   

ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ

              ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ    ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠬᠦ    ᠰᠠᠨᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠋ ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠨᠳᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠨᠢᠬᠦᠨ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠠᠨ    ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦᠬᠡᠯᠡᠨ    ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ   ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠵᠠᠪ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ  ᠠᠩᠬᠢᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ    ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠰᠦᠭ  ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ   ᠰᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ  ᠦᠬᠡᠢ  ᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠡᠬᠦᠦᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ    ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ︽ᠠᠩᠬᠠᠨᠰᠤᠷᠬᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ   ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠠ ᠡ ᠢ ᠬᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠦᠵᠠᠢ᠃                 ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠤ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ  ᠭᠠᠷᠬᠤ  ᠬᠡᠵᠦᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ    ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠤ ᠤᠯᠠᠨ᠃ ᠵᠤᠬᠰᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠴᠠᠭ  ᠮᠦᠴᠡ  ᠲᠠᠢᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ   ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ     ᠭᠠᠷᠠᠭ    ᠲᠠᠪᠤᠨᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ   ᠤᠷᠤᠢ   7 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠠ 9 ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃                 ᠲᠡᠷᠡ︽ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠵᠦ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠬᠡᠯᠡ  ᠵᠢᠭᠠᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠬᠡᠪᠠ᠂ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃  ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠴᠦ ᠶᠤᠮ  ᠤᠤ  ᠬᠡᠵᠦ  ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠠᠷᠢᠨᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ︾ᠬᠡᠵᠥ  ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ︽ᠠᠵᠢᠯ  ᠬᠢᠪᠡᠯ  ᠲᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂  ᠲᠠᠪᠤᠰᠦ  ᠬᠢᠪᠡᠯᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ︽ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠴᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠤᠱᠲᠠᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ  ᠤᠳᠦᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ   ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ   ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠠᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ   ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ   ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ  ᠴᠦ  ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠨ   ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ   ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠲᠦ   ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ   ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ  ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ     ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ  ᠲᠠᠨᠢᠵᠥᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠲᠦᠯᠡᠰᠢ ᠲᠡᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠰᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ   ᠴᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ︽ᠶᠤᠯᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ︾ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠭ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠲᠡᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ  ᠡᠷ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ  ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠦ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ   ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃                 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷᠠᠨᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠄ ︽ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ  ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠤᠤ  ᠬᠤᠳᠠ  ᠪᠠᠷ  ᠨᠤᠳᠤᠭᠲᠠᠢ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ   ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ   ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ   ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠨ  ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ     ᠪᠠᠶᠢᠳᠤᠭᠠᠢᠵᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ   ᠡᠨᠡ ᠠᠩᠬᠢ  ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠵᠦ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨᠡᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ  ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠤᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠦ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃                        ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ   ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨᠰᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ     ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ   ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ  ᠎ᠠ    ᠰᠦᠰᠦᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ     ᠦᠢᠯᠡ  ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠦᠨᠡᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ   ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠨᠳᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ 

  

                              

 

 