2017.04.10 17:48   

 ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ

        ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠲᠦᠷ᠂ ᠠᠷᠤᠭ ᠡᠭᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠦᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠠᠷᠭᠠᠯ  ᠲᠡᠬᠦᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠠᠴᠤᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠠ  ᠪᠦᠬᠦᠨᠪᠦᠷ ᠠᠨᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠡᠲᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠎ᠠ᠃ ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠲᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠡᠲᠡᠭ᠃  ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ  2014ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷᠤᠳ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠨᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ     ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠦᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠦ                 ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠬᠦᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠶᠢ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠡᠵᠢ ᠨᠢ  ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ  ᠠᠩᠬ᠎ᠠ  ᠰᠠᠲᠤᠨᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ  ᠲᠡᠷᠡ  ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠨᠢ  ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ  ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠤ ᠮᠡᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠲᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠬᠦᠮᠦᠰ   ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ   ᠬᠢᠨᠢ   ᠠᠷᠭᠠᠯ   ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ    ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ    ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋ ᠶᠢ    ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ    ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂    ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠤᠨᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ《ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠯ》 ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃                ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠴᠦ᠂ ᠬᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ《ᠲᠤᠮᠤᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ》ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠃  ᠬᠦᠲᠡᠭᠡᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠲᠦᠷᠵᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠢᠢᠨ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠷᠪᠢ ᠪᠤᠬᠢᠰᠬᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ  ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠲᠠᠭ  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠡᠲᠦᠷᠵᠢᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠯᠴᠠᠲᠠᠭ᠃  ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ  ᠪᠤᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠲᠠ ᠪᠠᠨ  ᠡᠪᠦᠭᠡ  ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨᠬᠦᠶᠦᠵᠦ ᠤᠴᠢᠲᠠᠭ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ  ᠬᠦᠦᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠢᠲᠡᠨ᠎ᠡ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠡᠪᠦᠭᠡ  ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ  ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠰᠠᠭᠤᠲᠠᠭ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠠᠷᠢᠨᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠰᠢᠮᠠᠯᠠᠨ  ᠬᠦᠶᠦᠲᠡᠭ ᠨᠢ  ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ  ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ  ᠬᠦᠦᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ  ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠦᠦ ᠡᠲᠦᠷᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠷᠤᠭ ᠰᠠᠪᠠᠷᠴᠢᠷᠴᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠶᠦᠲᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠤᠮᠪᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠬᠦᠵᠡᠢ  ᠬᠡᠮᠡᠨᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠲᠤᠵᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠰᠦᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠤᠭ ᠬᠦᠷᠦᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ  ᠲᠦᠬᠦᠮᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠪᠲᠡᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠤᠭ ᠰᠠᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠦᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠡᠲᠦᠷᠵᠢᠨ  ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠠᠷᠭᠠᠯ  ᠲᠡᠭᠦᠲᠡᠭ  ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ  ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ  《ᠬᠠᠮᠵᠢᠵᠤ》ᠮᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎᠎ᠠ  ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ  ᠬᠤᠭ ᠢᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠭᠠᠲᠠᠨᠠᠬᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠤᠷᠪᠢ ᠪᠤᠬᠢᠰᠬᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠲᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃                ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠬᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ《ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ》᠂  ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠤᠭᠵᠢᠬᠤ᠂  ᠲᠤᠮᠤᠴᠤᠤᠯ ᠢ  ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ  ᠡᠨᠡᠲᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠢᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠶᠦᠲᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠢᠶᠨ ᠡᠲᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠃《ᠬᠤᠸᠠ ᠮᠤᠬᠤᠷ᠂ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠮᠤᠬᠤᠷ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠠᠯᠠᠨ᠁》ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠢ  ᠢᠯᠭᠠᠨ  ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠨᠢ  ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ  ᠡᠲᠦᠷᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠭ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠴᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠯ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ  ᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ  ᠡᠪᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ  ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ  ᠠᠯᠢᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠲᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠬᠦᠦ ᠠᠨᠲᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ  ᠰᠠᠢᠢᠨ  ᠮᠡᠲᠡᠲᠡᠭ  ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠪᠤ  ᠡᠵᠢ ᠨᠢᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠤᠤ?  ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠤ  ?  ᠭᠡᠵᠦ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ  ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ᠄《ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠ ᠡ ᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠰᠠᠶ‍ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠨᠡᠨᠵᠠᠩ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠵᠢᠭ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠭᠠᠳ ᠬᠦᠶᠦᠴᠢᠬᠡᠲᠡᠭ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠯ᠃                《ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠰᠦ᠋ ᠨᠢ  ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠷᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠯᠡᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠦ᠋ ᠪᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠦᠭ᠍ᠴᠢᠬᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠪᠢᠲᠡᠨᠡᠷ ᠶᠡᠷᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠬᠠᠷ᠎ᠠ  ᠭᠡᠳ  ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠯᠡ<ᠪᠢ  ᠪᠠᠰᠠ  ᠬᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ  ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠶ᠎ᠠ>ᠭᠡᠵᠦ  ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ  ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠡᠷ  ᠲᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠡᠳᠬᠦᠶᠦᠲᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠲᠦᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠬᠡᠲᠦᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ  <ᠶᠠᠲᠠᠷᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ>ᠭᠡᠲᠡᠭ  ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠲᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠡ  ᠪᠦᠬᠡ  ᠤᠨᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠲᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ》ᠭᠡᠬᠦ  ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ  ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷ   ᠢᠶᠡᠨᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠢᠪᠢᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠡᠲᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠨ᠎ᠡ᠃                ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠤᠭ ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠡᠨ  ᠲᠤᠲᠤᠮᠲᠠᠨ᠎ᠠ  ᠭᠡᠵᠦᠬᠦᠶᠦᠲᠡᠭ  ᠡᠨᠡ  ᠵᠢᠭᠠᠯ  ᠬᠦᠦ ᠢᠶᠨ  ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ   ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ  ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ  ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ  ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠢᠶᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠮᠡᠲᠡᠭᠲᠡᠨ᠎ᠡ᠁                                                             ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ   ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

     

                              

 

 