2017.04.19 09:42   

ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ

        ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩ᠌ᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤᠤᠷᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠠᠨ ᠤ  ᠦᠵᠡᠬᠦ  ᠪᠡᠷ᠂ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠡᠷᠢᠨ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ  ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ  ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠃                ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠨᠳᠦ᠋ᠩ᠂ ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ᠂ᠭᠤᠧᠠᠩᠳᠦ᠋ᠩ᠂ ᠰᠧᠴᠤᠧᠠᠨ᠂  ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ᠂  ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ᠂  ᠬᠤᠨᠠᠨ᠂  ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ  ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ  ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠨᠢ  ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ  ᠠᠯᠳᠠᠷ  ᠲᠠᠢ᠃  ᠥᠨᠦ    ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ  ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ  ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠶᠢ   ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠥᠪᠦᠷᠮᠣᠩ᠌ᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠤ᠂ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠨ 40 ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

 

                              

 

 