2017.04.20 11:10   

ᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠭᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ︕

                ︻ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ︼        ᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ᠂ ᠠᠪᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢ  ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ  ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ    ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠵᠢ ᠴᠦ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠢᠢᠯᠭᠦ     ᠬᠡᠳᠡᠷᠭᠦ  ᠪᠠᠨᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠤ᠂︽ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠯᠠᠩ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ︾ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠭᠡᠨ᠂ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ   ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠷᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠡᠴᠡ  ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ 6 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠᠠᠪᠴᠠᠢ᠃        ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ  2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ 16  11 ᠴᠠᠭ 42 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ᠂ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ  ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠩᠬᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ   ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠳᠦ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠵᠢ   ᠰᠠᠯᠪᠥᠷᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠪᠠ᠄     ᠦᠳᠡ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ 9 ᠴᠠᠭ   ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠥᠥᠬᠤᠳᠠ     ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠲᠦᠪ   6  ᠬᠦᠮᠤᠨ   ᠵᠢᠨ XX ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠷᠢ  ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ 4 ᠲᠦᠮᠡᠨᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠭᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ    ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠨ    ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠵᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ   ᠵᠢᠨ  ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠠᠷ  ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠷᠤᠢ  ᠳ᠋ᠤᠨᠢ  ᠳᠣᠬᠠᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ   ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠳ  ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ   ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠨᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠤᠬᠰᠠᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ    ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ  ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠨᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 6      ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠵᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤ  ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ    ᠵᠢᠡᠨ ᠦᠨᠠᠨ ᠮᠦᠨᠵᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ 6    ᠰᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ     ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃        ︻ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ︼        ᠠᠪᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ   ᠪᠠ ᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠠᠢᠢᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ    ᠃  ᠤᠯᠠᠨ   ᠵᠢᠡᠨ  ᠦᠨᠡᠨᠴᠢᠢᠳᠡᠭᠡᠯ  ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠵᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ᠂    ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ   ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ᠡᠨᠳᠡ︽ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠠᠢ︾ᠨᠠᠷ  ᠦᠷᠢ     ᠦᠭᠡᠢ  ᠯᠠᠢᠢᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ   ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠴᠢᠳ   ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ      ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

     

                              

 

 