2017.05.02 14:03   

ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠦ᠊᠂ ᠰᠦᠬᠡ

        ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ  ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ  ᠠᠯᠳᠠᠠᠲᠤᠭ  ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠦ᠊· ᠰᠦᠬᠡ ᠳᠤ ︽ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠤᠨᠢᠨᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠲᠤᠭ ᠢ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦ᠊·  ᠰᠦᠬᠡ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠳᠤ  ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ  ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠨᠠᠷᠢᠨᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  2015  ᠣᠨ ᠤ  9ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠲᠠᠠᠲᠤᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ᠂  ᠡᠳᠦᠷ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠂  ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ︾  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦ᠊· ᠰᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠳ᠋ᠷ  ᠬᠦᠷᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ  ᠰᠢᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠤᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠥᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠣᠳᠬᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢ  ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ  ᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ   ᠰᠢᠨᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠥᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠥᠰᠥᠯ ᠳᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠥᠩᠭᠦ᠂  ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ  ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂  ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠱᠦᠵᠢ ᠲᠠᠢ  ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ᠂   ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ   1.5   ᠲᠥᠮᠡᠨᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  3000  ᠲᠥᠭᠦᠷᠢᠭ  ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠨ᠂ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ  ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ  ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ  ᠥᠭᠴᠦ᠂  ᠬᠤᠶᠠᠷᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ 80 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠴᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ  ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ᠂  ᠨᠡᠭᠦᠨᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

         

                              

 

 