2017.05.03 13:31   

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠ   ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70  ᠤᠢ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠪᠡ

ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ ᠮᠠ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠤᠸ᠋ᠠᠨ
        5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1   ᠡᠳᠦᠷ᠍᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠨ︽5.1︾ᠠᠭᠤᠳᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ   ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠳᠠᠮᠢᠷ᠍    ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ᠍ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  70  ᠵᠢᠯ    ᠤᠢ  ᠵᠢᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ   ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ   ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ   ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ᠍   ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠦ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯᠵᠢᠡᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃                                 1000 ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ 100 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ᠂70 ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠍   ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ᠂  42  ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ    ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ  ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠁1500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ᠍  ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ  ᠰᠤᠶᠤᠯ    ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃ ︽ᠡᠨᠡᠭᠦᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠮᠦᠴᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ᠍ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠨᠨᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ    ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ  ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢ  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠨᠠᠮ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠍ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢᠬᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ   ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ   ᠨᠡᠩ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠵᠢᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ  ᠶᠤᠮ︾ᠭᠡᠵᠤᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠠᠮᠢᠷ᠍  ᠳᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠢ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃                       ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ 57 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠴᠧᠨ ᠱᠦ ᠴᠢᠨ᠄︽ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠢᠨ   ᠠᠴᠢ  ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ᠍ᠦᠨᠤᠳᠦᠷ᠍ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ   ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃  ᠪᠢᠳᠡ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠ  ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠦᠷ᠍ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ  ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ︾ᠭᠡᠵᠤ  ᠬᠡᠯᠡᠭᠦ  ᠨᠢ  ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃                                 ᠪᠤᠯ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 1  ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ︽5.1︾  ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ   ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ      ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  70  ᠵᠢᠯ   ᠤᠢ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ  ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ    ᠃ 

     

                              

 

 