2017.05.12 10:21   

ᠪᠦᠬᠡ  ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠪᠡ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 11  ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ  ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠ ᠪᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ  ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠯᠢ ᠺᠸ ᠴᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠢᠤᠢ  ᠂ᠯᠢᠤ ᠶᠦᠨ ᠱᠠᠨ᠂  ᠴᠢ ᠱᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠭᠤᠤ ᠯᠢ᠂  ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠤ ᠨᠡᠷ ᠪᠠ ᠪᠤᠤᠱᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ  ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ  ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠍ᠠᠨ  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ ᠸ᠋ᠸ᠋ᠸ᠋ᠢ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ
         ᠰᠢᠨᠬᠤᠸ᠋ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 11  ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠡᠪᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ  ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠠᠮ  ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠪᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ  ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠴᠢ᠂ ᠦᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠠᠨ   ᠠᠵᠢᠯ  ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ    ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ    ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ    11  ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ᠪᠠ ᠪᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ   ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠪᠡ᠃         ᠪᠦᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠳ 2017   5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 5  ᠡᠳᠦᠷ  15 ᠴᠠᠬ 28  ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠲᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ 91᠃                 ᠪᠦᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ    ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠰᠢᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠯᠢ ᠺᠸ  ᠂ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠸ  ᠂ ᠢᠤᠢ   ᠂ ᠯᠢᠦ ᠶᠦᠨ ᠱᠠᠨ᠂ ᠸ᠋ᠠᠩ ᠴᠢ ᠱᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠭᠤᠤ ᠯᠢ᠂  ᠮᠢᠨ᠂   ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠡᠮᠨᠡᠯᠬᠡ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠡᠷᠬᠢᠨ  ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ  ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠬᠡᠨᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ   ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠨᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃                11   ᠦᠳᠡ  ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠ ᠪᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢᠳ   ᠨᠡᠢᠢᠳᠠ  ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ    ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ  ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠲᠦᠪ ᠬᠢᠴᠢᠶ᠍ᠠᠩᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂  ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠯ      ᠬᠠᠨᠭᠭᠢᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠩᠬᠢᠮ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ︽ᠪᠦᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ   ᠡᠮᠬᠡᠨᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠤ  ᠡᠯᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠬᠡᠰᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠡ   ᠬᠦᠷᠦᠭ   ᠡᠯᠬᠦᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ     ᠰᠤᠷᠭᠤᠬ ᠴᠡᠴᠡᠭᠬᠦᠬᠡ ᠮᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠤ  ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠨᠠᠮ  ᠲᠤᠬ  ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠵᠠᠢ᠃                   ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ 9 ᠴᠠᠬ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ᠂ ᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠯᠢ ᠺᠸ ᠂ ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠸ  ᠂  ᠢᠤᠢ  ᠂ ᠯᠢᠦ ᠶᠦᠨ ᠱᠠᠨ᠂ ᠸ᠋ᠠᠩ ᠴᠢ ᠱᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠭᠤᠤ ᠯᠢ᠂  ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠤ ᠨᠡᠷ   ᠲᠤᠮᠳᠠᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ  ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ  ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠠ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠨ  ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠪᠦᠬᠡ  ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠴᠢᠨᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠷ  ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠢ  ᠨᠢᠬᠡᠳ  ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠡᠷᠭᠠᠷ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃                 ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ   ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ   ᠡᠯ᠎ᠠᠵᠤᠢᠢᠯ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ  ᠡᠮᠬᠡᠨᠢᠨ  ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ  ᠪᠠᠨ  ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠪᠡ᠃  ᠲᠦᠪ    ᠪᠠ   ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠂  ᠪᠦᠬᠡ  ᠨᠦᠬᠦᠷ    ᠠᠮᠢᠳᠤᠰᠡᠷᠡᠬᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ    ᠨᠠᠢᠢᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠬ   ᠬᠢᠨᠢ  ᠲᠦᠯᠤᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠪᠠ  ᠪᠤᠤ  ᠱᠠᠨ  ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠴᠤᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠣᠯᠵᠠᠢ᠃        

     

                              

 

 