2017.05.12 13:13   

ᠯᠢ ᠺᠸ   2017 ᠤᠨ   ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ    ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠦᠳ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠦ   ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠬᠡᠵᠡᠢ

        ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ     ᠵᠢᠨ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 11   ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ 5  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨ  11  ᠡᠳᠦᠷ᠂ 2017    ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ     ᠵᠢᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ    ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠠ  ᠵᠢᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ  ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ    ᠬᠤᠲᠠ  ᠳᠦ  ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ᠃  ᠲᠦᠷᠦ  ᠵᠢᠨᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠍᠋ᠠᠨ  ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠯᠢ ᠺᠸ    ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠦᠳ  ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠳᠦ     ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯᠢᠯᠡᠬᠡᠪᠡ᠃                 ᠯᠢ ᠺᠸ      ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠤᠯ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ  ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ   ᠪᠤᠢᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ   ᠤᠨᠳᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠵᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ  ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠠ  ᠵᠢ  ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠠᠵᠢᠯᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ 40 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ   ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠦ  ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ᠂  200  ᠭᠠᠷᠤᠢᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠵᠢ  ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ᠂  ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ᠂  ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠬᠤ  ᠵᠢᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ   ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠵᠢᠡᠷ  ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠵᠢ  ᠪᠡᠶ᠍᠋ᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ  ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦ      ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃                 ᠯᠢ ᠺᠸ  ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠰᠤᠯᠢᠭᠳᠠᠬᠤ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ  ᠵᠢ  ᠲᠡᠰ  ᠳᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢᠨᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠪᠢᠳᠡ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ    ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠪᠤᠢ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠤᠯᠠᠨ  ᠵᠢᠡᠷᠵᠢᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠵᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠡᠬᠢ   ᠪᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦᠪᠡᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ  ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠵᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ   ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠡᠯ᠎ᠠᠤᠯᠤᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ   ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ  ᠭᠡᠵᠤ  ᠵᠢᠭᠠᠵᠤᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

     

                              

 

 