2017.05.15 13:57   

ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ  ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠤ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠬᠳᠤᠬᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠥ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ 

        ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ 14᠎ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ  ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ  ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠤ  ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠢ  ᠤᠬᠳᠤᠪᠠ᠃  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠵᠠᠩ ᠭᠤᠤ ᠯᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃                        ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠵᠥ᠂ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠠᠩ  ᠠᠨᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠯᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ  ᠡᠯᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂  ᠦᠨᠳᠦᠷ  ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ  ᠤᠳᠤᠨ  ᠮᠡᠴᠢᠳᠬᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨ ᠮᠧᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠨᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬ ᠨᠠᠮᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠤ  ᠡᠭᠦᠯᠡ᠂ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠦᠩᠭᠡ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩᠲᠡᠤᠬᠡ ᠪᠠ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢ ᠤᠬᠲᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃                         ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ 6 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠠ  ᠵᠤᠴᠢᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠨ  ᠵᠢᠴᠢᠬᠠᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠬᠠᠳᠤᠨᠫᠧᠩ ᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ  ᠤᠭᠳᠤᠬᠤᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ  ᠭᠠᠷ  ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃︽ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠡ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ︾  ᠭᠡᠬᠦ  ᠲᠤᠮᠤ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠫᠧᠩ ᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠵᠢᠴᠢ  ᠬᠠᠨᠢᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡ᠃                         ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ ᠤᠨ  ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ ᠳᠤ᠂  ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠨ᠂ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠫᠧᠩ ᠯᠢᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠃                         ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ  ᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠲᠦᠯᠤᠬᠡᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠤ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠬᠳᠤᠪᠠ᠃ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ  ᠪᠤᠯᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠤᠳᠤ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠬᠤᠳᠠ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ  ᠪᠤᠯ  ᠨᠡᠩ  ᠴᠤᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠦᠷᠤᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ  ᠠᠳᠡᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ  ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ  ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢᠳᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢᠳᠠᠨ ᠤ  ᠲᠡᠤᠬᠡ  ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ  ᠠᠳᠠᠯᠢ  ᠪᠤᠰᠤ  ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ᠂  ᠠᠳᠠᠯᠢ  ᠪᠤᠰᠤᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠦᠨᠡᠨ  ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ  ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭᠪᠠ ᠬᠡᠪᠠ᠃                         ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ 2000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ  ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢ ᠡᠪᠤᠷᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠶᠤᠮ᠃  ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ᠂  ᠪᠢᠳᠡᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ  ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠵᠤᠷᠢᠭ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠦ᠂  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ   ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠰᠠᠴᠦᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠦ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠢ  ᠨᠡᠩᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ︔ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢ  ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠢ  ᠡᠶ᠎ᠡ  ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠭᠡᠷ  ᠤᠷᠤᠨ ᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠡᠩᠭᠡ  ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ  ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ︔ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ  ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠢ  ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠦ᠂  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠢ  ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ  ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ︔ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠢ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠤᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠦᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠰᠢ ᠶᠢᠨᠫᠢᠩ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠡᠬᠦᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠦ ᠢᠵᠢᠯ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ᠂ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠳᠡ  ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠮ  ᠪᠦᠷᠢᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠤᠬᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ᠂  ᠮᠠᠨ ᠤᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠰᠢᠭ᠋ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠬᠳᠠᠬᠤᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃                         ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  30ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ︾  ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠶᠢᠨ  ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠤᠰᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃  ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠠᠷᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠫᠧᠩ ᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨᠳᠢᠶᠠᠲᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ︽ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃                        ᠳᠤᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ  ᠰᠦᠷ  ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠦᠰᠢᠬᠡ ᠪᠠᠨ  ᠰᠡᠬᠦᠵᠦ᠂  ᠭᠤᠶᠤ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠳ᠋ᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ᠂ ᠤᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠬᠦᠯᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨᠢ᠂ ᠶᠡᠭᠡ  ᠳᠠᠩ ᠤᠨ  ᠦᠷᠨᠢᠩᠬᠦᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ  ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠨ  ᠴᠤᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠤᠵᠦ᠂  ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ  ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ  ᠡᠯ᠎ᠠᠡᠳᠡᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠤᠬᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠤᠤ  ︽ᠮᠢᠨᠦ  ᠨᠠᠷᠠ︾  ᠬᠡᠬᠦᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ᠃                                 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠲᠡᠭᠰᠡᠡ ︽ᠬᠦᠭᠡᠮᠲᠦᠭ  ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ︾᠎ ᠨᠢᠲᠡᠯᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠤᠷᠭᠠᠠ  ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠵᠡᠭᠦᠲᠦᠨ  ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠪᠦᠵᠢᠭ  ︽ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ︾᠎ ᠳᠤ᠂ᠡᠷᠲᠡᠡ ᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤᠭᠤᠰ ᠲᠡᠪᠬᠡᠷᠦᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠷ  ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ︽ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ︾᠎ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠠᠶᠠᠰ ᠢ  ᠬᠦᠰᠢᠭᠡᠡ ᠳᠠᠬᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ  ᠴᠤᠭᠴᠠ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ  ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠪᠠᠯᠧᠲ  ᠪᠦᠵᠢᠭ  ︽ᠤᠰᠤᠨ  ᠪᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ︾᠎ ᠨᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠵᠤᠴᠢᠠ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠲᠡᠩ ᠲᠡᠲᠠᠭᠰᠠᠠ ᠵᠢᠶᠠᠩᠨᠠᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠡ  ᠠᠯᠠᠭ  ᠱᠠᠵᠠᠩᠬᠤᠸᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠡ  ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ  ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠠ  ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ  ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃  ︽ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠢᠲᠡᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠠ︾᠎ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠤᠨᠴᠠ  ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠤᠨ  ᠭᠤᠶᠢᠲᠠ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠢᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ︽ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ·  ᠡᠩᠭᠡᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ  ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ︾᠎ ᠢ  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ   ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠪᠠ᠃   ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ   ︽ᠲᠠᠭᠤᠤ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ   ᠪᠠ   ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠦᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ︾᠎ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠠᠢ᠃                                 ᠮᠠ ᠺᠠᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠤ᠋ ᠨᠢᠩ᠂ ᠯᠢᠤ ᠶᠠᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ᠂ ᠯᠢᠤ ᠴᠢ ᠪᠤᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠩ᠂ ᠮᠧᠩ ᠵᠢᠶᠠᠠ ᠵᠦ᠂ ᠯᠢ ᠵᠠᠠ  ᠱᠦ᠂ᠭᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠩ᠂ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠴᠸᠠ᠂ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠧ ‍ᠤᠤᠢ᠂ ᠭᠦᠸᠧ ᠱᠧᠩ ᠺᠦᠨ᠂ ᠸᠠᠩ  ᠶᠦᠩ᠂  ᠸᠠᠠ  ᠭᠠᠩ᠂ᠵᠸᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠴᠤᠸᠠᠠ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠸᠠ ᠶᠢᠩ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ 

         

                              

 

 