2017.05.15 14:03   

ᠰᠢ    ᠫᠢᠩ ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ    ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ   ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ     ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ 

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ︽ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ︿ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ﹀᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ
        ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ 14᠎ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠥ᠂  ︽ᠭᠠᠷᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ︿ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ﹀᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ︾  ᠬᠡᠬᠦ  ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠢᠶᠠᠷ  ᠭᠤᠤᠯᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠᠳᠤ  ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ  ᠬᠢᠪᠡ᠃  ᠳᠡᠷᠡ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂  ᠡᠩᠬᠡ   ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ   ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠥ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢᠬ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠭᠠᠷ  ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠢ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠮ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠵᠠᠮ᠂ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤᠢ  ᠲᠡᠰᠢ  ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ  ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠵᠠᠩ ᠭᠤᠤ ᠯᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃                         ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ 9 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠤᠷᠤᠵᠣ  ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃  ᠵᠠᠩ  ᠭᠤᠤ  ᠯᠢ  ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠥ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ  ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠲᠠᠶᠢᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠨ ᠨᠢ᠂  ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ  ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠵᠠᠮ ᠨᠢᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ  ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠵᠥ᠂  ᠬᠦᠮᠥᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ   ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ   ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠥ᠂   ᠡᠩᠬᠡ   ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ   ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠂   ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡᠳᠡᠢᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠥ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠲᠤᠯᠢ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠠᠰᠢᠬᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂  ᠡᠨᠡ  ᠪᠤᠯ  ᠬᠦᠮᠥᠨᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠠ᠃                         ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠶᠡᠭᠡᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠲᠦᠢᠯᠵᠢᠯᠳᠡ᠂ᠠᠵᠥ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠯᠳᠡ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ  ᠵᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠯᠳᠠ᠂  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠶᠠᠩᠵᠥᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠲᠠᠰᠢᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠥ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠮᠥᠨ  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ᠂ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠡ  ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠠᠯᠬᠤᠮ  ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠥ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠭᠦᠨ ᠤ   ᠬᠠᠮᠲᠦ᠂   ᠡᠩᠬᠡᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ  ᠬᠦᠮᠦᠨᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ  ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  2013  ᠤᠨ ᠳᠤ᠂  ᠪᠢᠺᠠᠽᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠢᠨᠳᠤᠨᠧᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ 21 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠢᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 4 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ  ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ  ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠤ᠂  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾  ᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ  ᠴᠤ  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠮ︾ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ  ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠡᠯᠪᠡᠭ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ  ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠪᠡ᠃  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ  ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃  ᠪᠢᠳᠡ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ   ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ   ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ  ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂  30  ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ  ᠲᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ   ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠯ  ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠰ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ  ᠬᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠬᠦᠷᠭᠡ  ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠩᠭᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠮᠵᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤ  ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠠᠷᠤᠭᠶᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠮ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠦᠰᠢᠭᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠤᠷ  ᠶᠠᠭ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 2014 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ 2016 ᠤᠨ  ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  3  ᠲᠦᠮᠡᠨᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ  20ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ  56  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠨ ᠢ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 11 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠳ᠋ᠤᠯᠯᠠᠷ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠡᠭᠦᠳᠤᠨ ᠦᠭᠴᠤ᠂ 18 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠳᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠴᠠᠢ᠃  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠤᠯᠤᠰ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ  ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠭᠢᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠦ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ   ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ   ᠲᠤᠰ   ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠦᠬᠦᠢ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ  ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ  ᠲᠤᠤᠷ  ᠪᠤᠯᠵᠤ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ᠂ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂  ᠰᠤᠷᠭᠠᠨᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ  ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ ᠭᠡᠪᠡ᠃                         ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠴᠠᠬ  ᠡᠷᠡᠨ ᠤᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ  ᠠᠰᠢᠬᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠲᠠᠮ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠠᠰᠢᠬᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠠᠮᠵᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠠᠰᠢᠬᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠬᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠨᠡᠩ  ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠰᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃                         ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠢ  ᠡᠩᠬᠡ  ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ  ᠵᠠᠮ   ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠭᠤᠤᠯ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ  ᠪᠢᠰᠢᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠨᠢᠲᠠᠨ ᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃  ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ  ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ  ᠲᠤᠰᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠴᠢᠠᠰᠢᠬ  ᠲᠤᠰᠠ  ᠪᠠ  ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ  ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ  ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠪᠡᠯ  ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ᠂ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ  ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ  ᠪᠤᠢ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃                         ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ︽ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠨᠡᠬᠦ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ  ᠳᠠᠯᠲᠠ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ  ᠤᠷᠭᠢᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠯ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ᠃ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ︔ ᠳᠤᠬᠲᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠪᠡᠯᠡᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ︔ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ᠂  ᠳᠠᠯᠠᠢ  ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ᠂ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠶᠢ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠴᠤᠬᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠨ  ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠩᠬᠢᠯ ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ  ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠤᠷᠤᠨ  ᠪᠦᠰᠡᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ  ᠲᠤᠤᠷ ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ   ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ︔ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂  ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂  ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠴᠤᠬᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠨ  ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠦ ᠶᠢᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃                         ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ  ᠵᠠᠮ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠤ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠤ  ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ  ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ  ᠠᠰᠢᠬᠲᠠᠢ  ᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠪ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢ᠂  ᠵᠦᠢ  ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ᠂  ᠢᠯᠡ  ᠳᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ  ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃  ᠤᠯᠠᠨ  ᠲᠠᠯᠠᠲᠤᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠤ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠳᠦᠭᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ᠂  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠭᠠᠬ  ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ᠂ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠯ ᠢᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃                 ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ 21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠷᠭᠠᠨᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠦᠳᠤᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠵᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷ  ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠴᠠᠬ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ  ᠡᠯ᠎ᠠᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠂ ᠤᠢᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ  ᠡᠬᠦᠳᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠶ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠬᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ 2030ᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃                  ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠠ  ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠢ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠵᠠᠮ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠢ  ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠲᠤᠯᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤᠮᠦᠷᠬᠦᠯᠳᠤᠬᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠡᠯ᠎ᠠᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃  ᠤᠯᠠᠨᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠢᠷᠬᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠤᠨᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠤᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂  ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠦᠪ ᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ᠂   ᠡᠯ᠎ᠠ   ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ   ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠃   ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ   ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠯ ᠢ   ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠬᠡᠴᠢ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡ᠃                         ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠶᠠᠬ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠡᠬᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠡᠭᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ᠂  ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ᠂  ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ  ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡᠳᠤ᠂ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ︾  ᠎ ᠳᠤᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠨᠡᠮᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠠᠵᠠ  ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠴᠮ ᠤᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ᠂︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠬᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ  ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠤᠯᠤᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠡᠬᠦᠳᠴᠤ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠡᠷ  ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔  ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠷ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠪᠦᠳᠤᠮᠵᠢ  ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠳᠤ 1000 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠵᠢᠱᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ  3000ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︔ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠡᠯᠡᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂  ᠠᠯᠳᠠᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠᠬᠢᠵᠤ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ  ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ︔  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠳᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 2018 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ︔   ᠡᠯ᠎ᠠᠤᠯᠤᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠬᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠳᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠠᠰᠤᠬ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡ  4  ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ︔ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠵᠦᠢᠯᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ  ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ︔  ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡ   ᠨᠢᠬᠡ   ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ   ᠤᠯᠠᠨ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤᠬᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠪ᠂  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠦᠪ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠤᠯᠠᠨ  ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠪ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠦᠪ ᠢᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠬᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠴᠤᠬᠴᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠠ᠃                         ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠡ  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂  ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠠ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠨᠠᠶᠢᠵᠢ  ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷᠵᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃  ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡᠨᠢᠬᠡ ᠵᠡᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ  ᠪᠤᠶᠠᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳ  ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠡ᠃                         ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠫᠦᠲ᠋ᠢᠨ᠂ ᠳᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠠᠶᠢᠷᠳᠣ᠋  ᠊  ᠠᠨ᠂  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ  ᠬᠦᠲ᠋ᠧᠯᠸᠢᠢᠰ  ᠨᠠᠷ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ  ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃                 ᠮᠠ ᠺᠠᠢ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠤ᠋ ᠨᠢᠩ᠂ ᠯᠢᠦ ᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ᠂ ᠯᠢᠦ ᠴᠢ ᠪᠤᠤ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠩ᠂ ᠮᠧᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦ᠂ ᠯᠢ ᠵᠠᠨ  ᠱᠦ᠂ᠬᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠯᠦᠩ᠂ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠴᠸᠠ᠂ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠧ ‍ᠤᠤᠢ᠂ ᠬᠦᠸᠧ ᠱᠧᠩ ᠺᠦᠨ᠂ ᠸᠠᠩ  ᠶᠦᠩ᠂  ᠸᠠᠨ  ᠭᠠᠩ᠂ᠵᠸᠦ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠴᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠵᠸᠠ ᠶᠢᠩ ᠨᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃                        ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠤᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠪᠴᠢ  ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ  ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ  ᠳᠡᠰ  ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ  ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠷ᠂ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂  ︽ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ︿ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ﹀᠎ ᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠠᠰᠢᠬ  ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ︾᠎ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂  ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ᠂  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬ  ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠤ  ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂  ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ  ᠲᠡᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ   ᠵᠡᠷᠬᠡ   ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ   ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠪᠡ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ 29 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠶᠢ  ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ130 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ  70  ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  1500  ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃                 
5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠫᠠᠩ ᠰᠢᠩ ᠯᠸᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ


                              

 

 