2017.05.16 15:09   

︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾  ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ  ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ    ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠪᠠ

5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨᠶᠠᠨ ᠴᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠤᠭᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠ ᠵᠠᠨ ᠴᠧᠩ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ
        ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤᠲᠠᠪᠴᠠᠩ 15᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠨ ᠴᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  30  ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂  ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠩᠬᠢ᠂  ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠤᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂︽ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ᠂  ︿ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ﹀᠎ ᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ︾  ᠭᠤᠤᠯ  ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ᠂ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ  ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠯᠪᠡᠨ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃        ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃  ᠵᠠᠩ  ᠭᠤᠤ  ᠯᠢᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠨ ᠴᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ  ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ  ᠬᠦ᠋ᠭᠵᠢᠨ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠴᠠᠭᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠩ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠤᠡᠭᠭᠤᠳ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠠᠨ  ᠴᠢ  ᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠪ  ᠶᠠᠭ  ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨ ᠰᠢᠬ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠᠬᠠᠨ᠃ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ 9  ᠴᠠᠭ  40  ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ  ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ  ᠢᠷᠡᠵᠡᠭᠡᠪᠡ᠃  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠮᠰᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠭᠳᠤᠵᠦ᠂ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠠᠳᠬᠤᠪᠠ᠃  ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ  10  ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ  ᠮᠤᠳᠤᠨᠲᠤᠬᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠤᠭᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃        ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠡᠨ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ᠂  ᠪᠦᠬᠦᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠡᠷ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ᠂  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠪᠤᠯ  ᠮᠢᠨᠤ  2013  ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠦᠨ᠃ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠨᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠢ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠨᠢ  ᠳᠡᠤᠬᠡ ᠠᠴᠠ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂  ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ  ᠬᠠᠨᠳᠤᠵᠦᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ︔ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠡᠮ︾ ᠎ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ  ᠡᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂  ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠦᠪᠴᠢ  ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ ᠤᠨ  ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ᠂  ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠦ  ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ  ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠦ   ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠲᠦᠭᠡᠡ ᠢ ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠵᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠤ᠂  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠠ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠡ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ  ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ  ᠠᠰᠢᠠᠠᠲᠠᠢ   ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ   ᠠᠰᠢᠭ   ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠶᠢ   ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂   ᠬᠦᠮᠦᠨᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ  ᠲᠡᠰᠢ  ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠠᠢ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠪᠠ  ᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ  ᠤᠯᠵᠠᠢ  ᠬᠡᠵᠦ  ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ᠂  ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠡᠨᠡ   ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ  ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ  ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠠ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ   ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯ   ᠲᠠᠷᠤᠢᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ   ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠡᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠡ ᠳᠤ  ᠨᠡᠩ  ᠰᠠᠶᠢᠠ  ᠪᠤᠶᠠᠠ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ  ᠶᠤᠮ᠃ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠡ ᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ   ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠲᠠᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠠ᠂ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ᠂  ᠪᠢᠳᠡᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ  ᠠᠰᠢᠬ  ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ  ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ᠬᠠᠨᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠦ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ  ᠪᠠᠳᠤᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡ᠂  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠯ᠂  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠭᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠨᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠡ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂   ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠮᠳᠡ   ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ  ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠤ᠂  ᠦᠭᠡ  ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠵᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂  ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ  ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂   ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ   ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃   ᠪᠢᠳᠡ   ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ   ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ   ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃  ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠬᠡᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ2030 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ᠂  ᠬᠤᠷᠢᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠵᠸᠦ ᠳᠠᠬᠢ  ᠳᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ  ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠤᠷᠤᠨᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠳᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠯᠦᠭᠡ  ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠦᠬᠦᠢ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠠᠨᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠡᠮᠡᠪᠡᠯ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠤᠯᠬᠤ︾ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡ᠂  ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ  ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠦ   ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂   ᠠᠵᠦ   ᠠᠬᠤᠢ   ᠪᠤᠯᠤᠨ   ᠪᠡᠯᠡᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠦᠬᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ  ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠶ᠎ᠠ  ᠭᠡᠵᠦᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ  ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ  ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂  ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂  ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳᠤᠰᠪᠤᠷᠢ  ︽ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ   ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂   ᠬᠠᠨᠢᠳᠠᠨ ᠤ   ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ︾᠂  ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠢᠷᠬᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ  ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︾᠂   ︽ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ  ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ︾  ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ  ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ  ᠦᠷᠬᠡᠨ  ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ  ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠬᠡ  ᠵᠠᠮ︾  ᠎ ᠤᠨᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ  ᠨᠡᠩ  ᠦᠨᠳᠦᠷᠳᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠰᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ︔ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ᠂  ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠤᠯᠠᠨ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠤᠷᠴᠢᠨᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠪᠡ︔ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠳᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ   ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠂   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ   ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠰᠢᠬ ᠳᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ  ᠬᠦᠰᠡᠵᠡᠬᠡᠪᠡ᠃  ᠡᠯ᠎ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠂  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠨ  ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠠᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ  ᠲᠤᠤᠷ ᠢ  ᠲᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂  ᠲᠦᠷᠢᠮ  ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂   ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ︽ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠯ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯ︾᠎ ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠯ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠯ ᠤᠨ  ᠪᠤᠲᠠᠲᠤᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠦ  ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ  ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠲᠦᠯ ᠢ   ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠤᠯᠠᠠ  ᠡᠰᠢᠲᠦ  ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ  ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠯ  ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯ   ᠪᠤᠯᠤᠨᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡᠵᠠᠮ ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ  ᠠᠵᠦ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯᠤᠨ   ᠰᠤᠶᠦᠯ   ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠮᠵᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠤᠲᠤᠷᠢᠳᠬᠤ  ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠵᠢᠴᠢ  ᠤᠯᠠᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠲᠠᠠ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠠ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾  ᠎ ᠤᠨ  ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠᠵᠢᠴᠢ ᠡᠨᠡ ᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠡᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷᠬᠤᠯᠪᠤᠠ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨᠠᠬᠢ 5 ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠤᠷᠤᠵᠦ᠂  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ  ︽︿ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ   ᠵᠠᠮ﹀᠎ ᠤᠨ   ᠤᠯᠠᠠ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠡᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠡ ᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠠᠠᠯᠪᠠᠠ  ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ︾᠎ ᠶᠢ  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠦ᠂  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ   ᠤᠯᠠᠠ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠡᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠲᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠠ᠃ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ  5  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠠᠢ᠃ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠦ᠂  ᠭᠠᠷ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠠ  ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠦ  ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ  ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠲᠦᠭᠡᠡ ᠢᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠢᠲᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠡ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ  ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠂  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠯ  ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯ ᠢ  ᠨᠡᠩᠦᠨᠲᠦᠷ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠪᠲᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ  ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠠᠵᠦ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠪᠠ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ   ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂  ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ   ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃   ᠡᠯ᠎ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦᠡ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠡ ᠳᠠᠬᠢ  ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ︔  ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡᠲᠦ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠳᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠦᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠳᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠡᠡ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳᠦᠬᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︔ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠯᠥᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠦᠬᠰᠢᠯᠠᠬᠤ︔ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠦᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ᠂  ᠰᠢᠨ᠎ᠠᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ ᠢ  ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠬᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠬᠦᠴᠦᠡ ᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠡᠢ᠃  ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠠᠠᠬᠠᠮᠳᠦᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰᠦᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ  ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ   ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ   ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ   ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ   ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠡ   ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂    ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠠ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︔ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠬᠢᠯ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠡᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠡ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠦ ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠨᠠᠩᠳᠦᠷᠬᠡᠡ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ︔  ᠪᠡᠯᠡ  ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠪᠡ   ᠪᠠᠯᠠ   ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠬᠠᠮᠳᠦᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠡ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ  ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ  ᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ  ᠳᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ᠳᠤᠬᠳᠠᠭᠤᠠ᠂        ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠵᠦ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ  ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠡ ᠤ  ᠪᠠᠳᠦᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠬᠳᠠᠪᠡ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠠᠳᠦᠬᠢ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦᠷᠬᠡ ᠪᠤᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ  ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ  ᠤᠯᠠᠠ  ᠳᠡᠰ  ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠂  ᠦᠷᠬᠡᠡᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠬᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠠ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠤᠯᠠᠠ  ᠡᠰᠢᠴᠢᠯᠠᠠ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠷ  ᠳᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠢᠷᠬᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ  ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠪᠤᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠠ ᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂  ᠠᠭᠤᠷ  ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ᠂  ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠯ ᠢᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠠᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠦᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ  ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠳᠦᠬᠦᠮ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠲᠠᠢᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠦᠮ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠴᠢ᠂  ᠬᠤᠪᠢ  ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠲᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ᠂  ᠡᠯ᠎ᠡᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠦ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦ  ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠡᠨ  ᠭᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠵᠦᠪᠳᠡᠵᠤ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠳᠤ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠶ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦ ᠠᠯᠬᠤᠴᠡ ᠶᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤᠤᠷᠤᠭᠰᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠶᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ᠂  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠤᠷᠢᠳᠤᠰ  ᠶᠠᠭ  ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠢᠳᠡᠷᠭᠡᠭ ᠠᠯᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠰᠢᠨᠳᠡᠷᠡᠰᠢ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠵᠤᠷᠢᠭ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂  ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠡ  ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠤᠫᠠ ᠶᠢᠨ  ᠡᠭᠡᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠰᠡᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ᠂ ︽ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠨᠢᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠬᠳᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠵᠤ᠂  ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ  ᠨᠡᠩᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ᠵᠡᠮ  ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠦ᠂  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ  ᠦᠢᠯᠡ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ   ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ   ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠡ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠠᠬᠢᠴᠡ ᠲᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂   ᠬᠦᠮᠤᠨᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠡ᠃ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 2019 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ︽ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾ ᠎ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ  ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ  ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ᠂  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ   ᠤᠯᠠᠨ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ  ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ  ︽ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ  ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠭᠠᠷ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠨᠬᠦᠮᠥᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ  ᠬᠤᠪᠢ  ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ   ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ   ᠲᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠪᠢᠳᠡ  ᠲᠤᠰ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ  ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠡ  ᠪᠤᠯᠤᠨᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠥ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠᠬᠢᠵᠥ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠠᠰᠢᠭ  ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠷᠮᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃  ᠪᠢᠳᠡ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠯᠤᠨᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠥ᠂  ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠥᠨ᠎ᠡ᠃  ᠪᠢᠳᠡ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ   ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ   ᠲᠦᠯᠥᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ  ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠥ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠥ᠂ ᠠᠯᠢ  ᠤᠯᠠᠨᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠥ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠡ᠃  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ᠂  ︽ᠨᠢᠬᠡ  ᠪᠦᠰᠡ  ᠨᠢᠬᠡᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠥ᠂  ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ   ᠠᠵᠥ   ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ   ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠥ   ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ  ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠪᠢᠳᠡ  ︽ᠨᠢᠬᠡᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤᠢ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠷ᠂︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠲᠤᠯᠠᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠩ ᠤᠷᠳᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂  ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ  ᠭᠠᠷ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠥ᠂  ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂︽ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠢ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠠᠮ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠵᠠᠮ᠂  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠵᠠᠮ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠥ  ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ  ᠢᠳᠡᠬᠡᠵᠥ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠭᠡᠵᠥᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠳ ᠲᠠᠢ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠪ ᠤᠨᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠥ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠬᠤ᠋ ᠨᠢᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠶᠠᠩ᠂ ᠯᠢ ᠵᠠᠨᠱᠦ᠂ ᠶᠠᠩ ᠵᠢᠶᠧ ‍ᠤᠤᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ 
5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ︽ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠮ︾᠎ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨᠶᠠᠨ ᠴᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠤᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠠ ᠵᠠᠨ ᠴᠧᠩ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ

     

                              

 

 