2017.06.19 15:15   

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ 

        ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠨ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠸᠧᠢ ᠫᠷᠦᠹᠧᠰᠰᠤᠷᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠴᠢ ᠫᠧᠩ ᠴᠧᠩ  ᡁᠢ ᠪᠠᠷ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  16᠎ ᠤ  ᠡᠳᠦᠷ᠂ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠩ ᠤᠨ  ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ᠂︽ᠮᠦᠸᠧᠽᠢ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ︾ ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢ  ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ  ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠬᠤᠤᠰ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠢ  ᠵᠢᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠦ᠂  ᠡᠬᠦᠨ ᠤ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ   ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ︽ᠠᠶᠢᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ︾᠎ ᠢ  ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠬᠤᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠳᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠰᠤ  ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ  ᠬᠢᠨᠡᠨ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃                 ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷᠳᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ  ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ  ︽ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ︾  ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ  ᠬᠠᠪᠢᠰᠤᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠨᠠᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰ  ᠦᠷ᠎ᠠᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯ ︽ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠮᠦᠨ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃                 ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯ ᠢ ᠠᠶᠢᠨᠰᠲ᠋ᠠᠨ ︽ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠮᠡᠳᠦ  ᠭᠡᠳᠦ  ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ︾  ᠭᠡᠵᠡᠢ᠂  ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠢᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠪᠡᠯ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠳᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠰᠤ  ᠴᠢᠨᠠᠷᠭᠡᠳᠡᠭ᠃                 ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ  ᠵᠢᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠰᠤ  ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠪᠤᠯᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠤ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂  ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ  ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨᠵᠢᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠹᠤᠲ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠳᠤ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ  ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ  ᠵᠢᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯ ᠢ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ  ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠭᠤᠨᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃                ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠠᠨ  ᠵᠢᠶᠠᠨ  ᠸᠧᠢ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ   ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠶᠠᠨ ᠢᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ᠂ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠂  ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ᠂  ᠽᠢ ᠶᠢᠨ  ᠱᠠᠨ ᠤ  ᠤᠳᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ᠂ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠦᠪ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠦ᠂  ︽ᠮᠦᠸᠧᠽᠢ  ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ︾ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠤᠳᠤ ᠶᠢ  ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ  ᠬᠢᠵᠦ  ᠬᠢᠨᠡᠨᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃                ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ  ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠭᠡᠮ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠪᠠ ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ  ᠭᠠᠳᠠᠷ  ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠤᠨᠤᠯ᠂ ᠺᠸᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠠ  ᠬᠢᠨᠠᠨ  ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 

         

                              

 

 