2017.06.20 13:32   

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠡᠲᠡᠬᠢ ᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ 

        6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ19᠎ ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ 14 ᠴᠠᠭ 55  ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ᠂  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠪᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠰᠭᠦ  ᠤᠩᠭᠤᠴᠠ  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠲᠤᠨ  ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ   ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠠᠬᠢ   ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠦ ᠨᠢᠰᠬᠦ  ᠪᠠ  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠯᠦᠭᠡ  ᠬᠤᠶᠠᠲᠡᠬᠢ  ᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠤ  ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃                 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19᠎ ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠤᠨ 9 ᠴᠠᠭ 37 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠲᠦ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠪᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠭᠡᠷ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ   ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ   ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠪᠠᠨᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ  ᠰᠠᠯᠬᠤ  ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ  ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠡ ᠳᠤ᠂  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠲᠤᠨᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠡᠵᠡᠮᠲᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠠ᠂  ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ  ᠤᠨᠢᠰᠤ ᠪᠠᠨ  ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂  ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨᠨᠢᠰᠦᠭᠦᠷ ᠰᠠᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ5 ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ 90 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠵᠤᠭᠰᠤᠪᠠ᠃  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ  ᠨᠢᠰᠦᠭᠦᠷ ᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠭᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ  ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠤ  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠪᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨᠨᠢᠰᠬᠦ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠲᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠦᠭᠴᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  5  ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ  ᠮᠧᠲᠷ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠨᠢᠰᠦᠭᠡᠳ  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨᠤᠷᠲᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠦᠷ 5 ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠷᠴᠠᠢ᠃  ᠡᠨᠡ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ᠂  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨᠵᠠᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ 180 ᠭᠷᠠᠲᠦ᠋ᠰ ᠭᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢᠰᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠲᠤᠨ  ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ  180  ᠭᠷᠠᠲᠦ᠋ᠰᠬᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠵᠦᠪ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃                 ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨᠤᠷᠲᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠲᠠᠬᠢ ᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠪᠢᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ 5 ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠲᠠᠬᠢ  ᠵᠤᠭᠰᠤᠬᠤ  ᠴᠡᠭ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂  ᠠᠯᠬᠤᠮ  ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ 30 ᠮᠧᠲᠷ ᠠᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢᠤᠢᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃                 ᠡᠨᠡ  ᠤᠲᠠᠭᠠᠠ ᠤ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢ  ᠰᠠᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ  ᠨᠢᠰᠦᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 

         

                              

 

 

    6  17      
          
        
       
     
         
