2018.02.09 16:45   

  ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

        ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂  ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠪᠤᠷ  ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠦᠷᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠪᠦᠷᠢᠨ  ᠪᠤᠰᠤ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠤ  ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠴᠠᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ  ᠡᠮ ᠤᠨ  ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ  ᠬᠢᠨᠠᠨ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ  ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠥ  ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠪᠡ᠃         ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠤᠭᠠᠠ  ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ  ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨᠪᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ  ᠠᠷᠪᠢᠠ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠳᠠᠢ  ᠬᠢᠨᠠᠠᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠥ᠂  ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ  ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠠᠷ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ᠂  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠶᠢᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠵᠥ  ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠥ  ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂  ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠥ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠ  ᠡᠮ ᠤᠨ  ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠠᠮᠤᠷ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠥ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠮ ᠰᠤᠭᠤᠭ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠡᠨ  ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠥ  ᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠵᠡᠷᠬᠡ  ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ᠂  ᠲᠤᠰᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ  ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 

     

                              

 

 