2018.05.22 09:53   

ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠢ

ᠪᠤᠷᠤᠨᠤᠳ ᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠨ
        ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠮᠠᠯ  ᠳ᠋ᠤ  ᠪᠠᠬᠲᠠᠲᠠᠭ  ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ  ᠪᠤᠲᠠ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ  ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠤᠷ  ᠭᠡᠮ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠲᠤᠰᠠᠮᠠᠷᠴᠢ  ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ  ᠠᠮᠢᠲᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠮᠠᠬᠲᠠᠲᠠᠬ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠡᠴᠡᠭᠤᠤᠯᠴᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ  ᠳ᠋ᠤ  ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ  ᠵᠢᠨ  ᠴᠢᠮᠠᠯᠠᠰᠢ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢᠦᠨᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠲᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠲᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃        ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ  ᠳ᠋ᠤ᠂  400  ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂  ᠮᠤᠷᠢᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦᠰ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠲᠡᠭ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠵᠢᠨ  ᠤᠯᠠᠷᠢᠯᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠬᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠲᠡᠭ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠠᠳᠤᠭᠤ  ᠬᠢᠭᠡᠳ  ᠬᠤᠯᠠᠨ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠲᠡᠭᠵᠡᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃  ᠬᠤᠵᠢᠮ  ᠨᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ  ᠭᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠭᠡᠷᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠦᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠡᠲᠡᠲᠡᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠦᠯᠦᠰᠢ  ᠤᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠷᠤᠬᠲᠠᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠢᠪ ᠲᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠬ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ  ᠲᠢᠪ  ᠲᠤ  ᠮᠠᠰᠢ  ᠤᠯᠠᠨ᠂  ᠬᠠᠭᠠᠰᠰᠢᠬᠠᠮ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠠᠹᠢᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠲᠢᠪ᠂ ᠡᠸᠤᠢᠷᠤᠹᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠴᠦᠬᠡᠨ  ᠪᠤᠰᠤ᠃ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠡᠳ 4000 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠪᠢ ᠡᠰᠡ ᠮᠡᠲᠡᠨᠡᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ 4000 ᠵᠢᠯ  ᠵᠢᠡᠷ  ᠲᠤᠬᠲᠠᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢᠪᠠᠢᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ  ᠤᠨ  ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ  2000  ᠤᠨ ᠤᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠂ ᠲᠤᠮᠲᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠯ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  930  ᠲᠦᠮᠡ  ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠦᠷᠦᠯ᠎ᠡ  ᠭᠡᠲᠡᠭ᠂ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠤᠯᠤᠰ  ᠵᠢᠡᠷ  ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠪᠠᠯ  ᠄  ᠡᠸᠽᠢᠤᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠂ᠫᠠᠺᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ  ᠂ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠤ᠂ ᠢᠷᠠᠨ ᠂ᠶᠸᠵᠡᠫᠲ᠂ ᠲᠦᠷᠺ᠂ ᠠᠹᠭᠠᠨᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠰᠸ ᠮᠠ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ 《ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠂ ᠾᠦᠨᠭᠨᠤᠵᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠲᠠᠷ》ᠲᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 200 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ《ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠴᠠᠨ ᠢᠦᠢ  ᠹᠸᠨᠭᠴᠸᠩᠬᠤᠲᠠ (ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠲ᠋ᠤᠢᠩ)ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠮᠰᠢ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ᠂ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠰᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ  ᠪᠠᠨ  ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠢ》ᠭᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠵᠢᠭᠡ᠂ ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ ᠵᠢ 《ᠾᠦᠨᠭᠨᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ  ᠮᠠᠯ》ᠬᠡᠮᠡᠨ  ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃  ᠾᠦᠨᠭᠨᠦ  ᠡᠮᠦᠨᠡᠰᠢ  ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠬᠤ  ᠪᠡᠷᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ᠂ ᠯᠠᠭᠤᠰᠠ ᠲᠤᠲᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠷ  ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠤᠨᠤᠰᠢ ᠬᠦᠯᠦᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠨ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠦᠶ᠎ᠡᠪᠡᠷ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠢᠢᠯ ᠭᠡᠷ  ᠤᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠠᠩᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠳ ᠡᠴᠡ  ᠲᠤᠷᠤᠬᠰᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠮᠤᠷᠢ  ᠤᠨᠤᠵᠤᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠪᠠᠴᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠤᠴᠢᠯᠲᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠪᠠᠯ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠬᠤᠲᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠᠢ  ᠴᠤ  ᠪᠢᠰᠢ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠤ  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ  ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠲᠡᠭ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠬ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠯᠠ  ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠮᠦᠨᠭ᠍ᠭᠦ ᠪᠤᠲᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃         ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ  ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠬ  ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ᠂  ᠴᠠᠬᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠨᠬᠤᠷᠲᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠲᠠᠵᠤ᠂ 《ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ》᠂《ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠬ ᠬᠦᠯᠦᠭ》᠂《ᠦᠭᠡ  ᠦᠭᠡᠢᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ  ᠮᠠᠬᠲᠠᠲᠠᠬ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ  ᠴᠢᠬᠢᠤᠷᠲᠤ ᠂ ᠬᠦᠯ ᠨᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠪᠢᠯᠢᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠢᠷᠢᠨ  ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠦᠴᠦ  ᠪᠠᠨᠦᠭ᠍ᠲᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠲᠤᠭᠤᠬᠲᠠᠲᠠᠬ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ 《ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠦ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ》 ᠂ 《ᠵᠦᠷᠢᠬᠦᠦᠡᠯᠵᠢᠭᠡ》ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠲᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠤᠳᠤ ᠡᠴᠡ 1200 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠲᠠᠩᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠯᠲᠠᠷᠳᠤ  ᠤᠷᠠᠨ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂  ᠪᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠨ  ᠯᠢᠦ  ᠽᠦᠩ  ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ  ᠪᠡᠷ《ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ  ᠵᠢᠨᠡᠯᠵᠢᠭᠡ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠤᠯ  ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠬᠤᠲᠠᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ  ᠭᠦᠢᠵᠸᠦ  ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ  ᠠᠪᠴᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠶᠤᠮᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠰ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠨᠡᠦᠡᠲᠡ ᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠠᠪᠢᠲᠠᠵᠤ  ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢᠬᠡᠷᠰᠡᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠂ ᠠᠵᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠭᠡᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨᠲᠤᠨᠭᠭᠤᠷᠠᠨ ᠢᠰᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠵᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ  ᠢᠲᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠶᠤᠮᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠢ  ᠴᠦ  ᠡᠷᠲᠡᠮ  ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠢᠷᠢᠨ  ᠵᠢᠡᠨ  ᠬᠡᠢ  ᠤᠨᠭ᠍ᠭᠢᠷᠠᠭᠠᠳ  ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠬ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠬᠤᠱᠤᠨᠭᠨᠠᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃         ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠬᠲᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ᠃         ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠲᠦᠷ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠ ? ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠤᠷᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤ᠄ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠢᠲᠠᠨᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠲᠦ ᠵᠢ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠬᠦᠨᠲᠦ  ᠵᠢ  ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠂  ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ  ᠮᠠᠨ ᠤᠡᠵᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠲᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠲᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠪᠢᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠡᠪᠡᠰᠦ  ᠯᠡᠢᠲᠡᠬᠦᠯᠲᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ᠄ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠭᠠᠩ ᠵᠢᠲᠠ ᠭᠠᠯᠳ᠋ᠤ ᠫᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠᠭᠤᠷ ᠱᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠠᠬᠤ  ᠳ᠋ᠤ  ᠡᠵᠡᠳᠮᠠᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠵᠢ ᠤᠨᠤᠲᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ  ᠦᠷᠡᠭᠲᠡᠯ  ᠰᠦᠢᠲᠦᠯ᠂ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠲᠠᠭ ᠢ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠮᠡᠲᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ ? ᠪᠢᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢᠲᠡᠬᠦᠯᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠦᠯᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ᠪᠤᠲᠤᠪᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ  ᠲᠠᠢᠢᠨ  ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠤᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠲᠠᠭ ᠬᠤᠷᠲᠤᠴᠠ  ᠰᠢᠨᠳᠠᠰᠤ  ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠭ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ  ᠮᠦᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠬᠦᠯᠢᠭ᠌  ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯᠭᠤᠯᠤᠲᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠭᠡᠮ  ᠲᠤᠰᠬᠤ  ᠨᠢ  ᠴᠦᠬᠡᠨ᠂  ᠡᠲᠦᠷ  ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠤᠨ  ᠠᠳᠠᠯᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠬ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤ  ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷᠡᠮᠦᠨᠠᠰᠢ ᠬᠦᠬᠡᠮᠤᠢᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠵᠢᠡᠷ  ᠨᠡᠩ  ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ᠂  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠬᠤᠢᠢᠳᠤᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠢᠢᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠳ᠋ᠤ  ᠤᠷᠤᠲᠠᠭ᠃  ᠠᠭᠤᠷ  ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠲᠤᠬᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠤᠢᠢᠭᠤᠷᠴᠤᠳ  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠵᠢ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠦᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠲᠡᠭ᠂  ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠂  ᠤᠢᠢᠭᠤᠷ  ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ  ᠲᠦᠷᠫᠠᠨᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠮᠠᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠲᠠᠲᠠᠬ᠂ᠲᠦᠪ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠴᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠲᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠵᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ 《ᠤᠳᠤᠨ》ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠬ᠃        ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ  ᠪᠢ  ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳ᠋ᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ᠃ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨᠴᠤᠳ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠱᠤᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡᠬᠦᠲᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠲᠠᠬ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 《ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ᠂ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ》᠂ 《ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎᠎ᠡ᠂ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠲᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠱᠠᠨᠭᠨᠠᠲᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ》ᠭᠡᠳ ᠱᠤᠤᠯᠠᠵᠤ  ᠶᠠᠷᠢᠲᠠᠬᠲᠤᠨᠢ ᠂ 《ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠡ》ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠮᠦᠴᠡᠭᠡ  ᠦᠭ᠍ᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠮᠠᠷᠭᠤᠲᠠᠬᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠵᠠᠷᠤᠲᠠᠬᠠᠢᠢᠯ ᠴᠦ ᠮᠤᠨᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂  ᠨᠢᠭᠡ  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ  ᠲᠡᠷᠭᠡ  ᠲᠠᠢ  ᠶᠤᠮ  ᠪᠤᠯ  ᠵᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ  ᠠᠢᠢᠯ  ᠳ᠋ᠤᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠢᠷ  ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢᠬᠠᠷᠠᠬᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠨᠲᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠲᠡᠩ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠵᠢ  ᠲᠤᠭᠤᠵᠤ  ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ  ;ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠡᠨᠲᠡᠬᠢ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠯᠦ ᠲᠤᠬᠢᠬᠤ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠠᠢ᠃        ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠢᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂  ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ᠂  ᠪᠢᠨᠭᠲᠦ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ᠃ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠬ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ᠃  ᠮᠠᠨᠵᠤ  ᠴᠢᠩ ᠤᠨ  ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ᠂ᠲᠤᠮᠲᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠶᠡᠬᠡ  ᠲᠦᠷᠢᠵᠦᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠵᠢᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠭᠡᠲᠡ  ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠲᠡᠵᠦ  ᠂  ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠᠬ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠤᠲᠤᠬ ᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠨ  ᠠᠳᠤᠭᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ  ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ  ᠤᠨ   ᠤ  ᠦᠶᠡᠰ  ᠵᠢᠡᠷ  ᠬᠡᠲᠦᠨᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠲᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠠᠬᠲᠠ  ᠵᠢᠨ  ᠲᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠬ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠲᠠᠬ᠂ ᠡᠯᠡᠰᠦᠮᠠᠨᠭᠬᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠪᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠵᠤᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ  ᠢ ᠪᠢ ᠨᠢᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠠᠨ   ᠤᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠲᠠᠭ  ᠢ ᠨᠢ  ᠪᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ  ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ《ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ》ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠤ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠦᠭᠡᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠠᠢᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠲᠤᠲᠠᠬᠲᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ  ᠡᠳ᠋  ᠡ  !  ᠠᠵᠢᠭᠠᠳᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠲᠠ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠲᠠᠢ  ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠶᠠᠲᠠᠭᠤᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠲᠠᠷᠯᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠭᠲᠠᠲᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠶᠠᠲᠠᠭᠤ ᠲᠠᠷᠲᠠᠭᠤ ᠠᠢᠢᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠲᠠᠬ ᠪᠢᠰᠢᠶᠤᠮ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠢᠩ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠦᠯᠬᠦ᠂  ᠠᠨᠵᠢᠰᠤᠨᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠵᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠬᠢᠳ ᠡᠮᠡᠰ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠱᠤᠤᠬᠠᠳ ᠪᠦᠷ ᠤᠨᠤᠵᠤ  ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ  ᠪᠤᠯᠲᠠᠬ᠂  《ᠶᠡᠬᠡᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ 》 ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠭᠠᠮᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠨᠭ᠍ᠭᠢᠬᠦᠯᠡᠷ ᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤ ᠭᠡᠮ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠵᠠᠷᠤᠬᠲᠠᠲᠠᠭ  ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠢ  《ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠲᠠ  ᠵᠢᠨᠡᠯᠵᠢᠭᠡ》ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠴᠢᠯᠠᠲᠠᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠬ᠃         ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠭᠡᠷ  ᠲᠤᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠭ᠍ᠴᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠲᠦᠷ ᠮᠦᠮᠦᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ  40   ᠤ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ  ᠪᠢᠨᠭᠳᠤ  ᠵᠢᠨᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠡᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃《ᠵᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤᠪ ? ᠡᠯᠵᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠮᠡᠲᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠡ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠲᠡᠨᠲᠡ  ᠨᠢ  ᠬᠦᠷᠦᠶ᠎ᠡ》ᠭᠡᠵᠦᠮᠦᠮᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠨᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠲᠦᠢ ᠴᠦ  ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ ᠢ  ᠪᠤᠤ  ᠮᠡᠲᠡ᠂ᠭᠡᠨᠡᠦᠡᠲᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠰᠢᠨᠭ᠍ᠭᠡᠷᠡᠬᠡᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠪᠢᠲᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠢᠢᠷᠬᠠᠨ  ᠬᠦᠷᠴᠢᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ  ᠠᠵᠢ᠃《ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠨᠢᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠴᠤ  ᠵᠠᠮ  ᠲᠠᠨᠢᠲᠠᠬ  ᠶᠤᠮ  ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠᠰᠢᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠮᠦᠮᠦ ᠮᠠᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ  ᠵᠢᠨ  ᠳ᠋ᠤ  ᠬᠡᠲᠦ  ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ  ᠤᠴᠢᠵᠤᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠬ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠤᠤ?1965 ᠤᠨ  ᠤ  ᠨᠠᠮᠤᠷ  ᠪᠢ  ᠦᠪᠦᠷ  ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ   ᠤᠨ  ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠬᠡᠯᠡᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭ᠍ᠲᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠪᠤᠷᠤ ᠰᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠤᠷᠤ ᠬᠦᠨᠵᠢᠯᠡ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢ  ᠠᠴᠢᠵᠤ᠂  100  ᠢᠯᠡᠬᠦᠦᠬᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨᠭᠬᠠᠨ ᠵᠠᠮ  ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠲᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃         ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠴᠠᠬ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠴᠤᠴᠠᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠴᠦ ᠦᠢᠯᠡᠲᠦᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠳ  ᠲᠤᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠮᠦᠨ ᠬᠤᠷᠲᠤᠴᠠ  ᠠᠪᠴᠤ  ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ  ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠢᠲᠡᠵᠦ  ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ  ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠲᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠵᠢᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ  ᠡᠴᠡ  ᠲᠠᠪᠠᠲᠠᠬᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠲᠠᠬ ᠪᠢᠯᠢᠦ ? ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠳᠤᠤ᠂  ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠬᠦᠯ  ᠲᠠᠢ  ᠡᠴᠡᠰᠠᠨᠲᠠᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠲᠡᠲᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠢᠲᠡᠲᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ  ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ  ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠭᠡᠲᠡᠭ᠃  《ᠲᠡᠭᠷᠢᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ》ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ  ᠦᠭᠡ  ᠪᠤᠢ᠂  ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠲᠡ  ᠶᠠᠨᠭᠵᠤ  ᠪᠡᠷ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠤ  ᠢᠲᠡᠨ᠎ᠡ᠂  ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂  ᠪᠢᠶᠠᠨᠭᠰᠢ᠂  ᠱᠠᠯᠪᠢᠩ᠂  ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠃ ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠲᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ  ᠮᠢᠨᠤᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠵᠢ  ᠪᠢ  ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ  ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠲᠡᠭ  ᠦᠭᠡᠢ᠃  ᠤᠳᠤᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠦᠰᠢ᠂ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠰᠢᠨ ᠢᠲᠡᠰᠢ  ᠵᠢᠨᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠱᠠᠨᠳᠤᠢᠩ᠂ ᠾᠸᠪᠸᠢ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤᠨᠢᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠵᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ  ᠵᠢᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠭᠤᠤᠯ  ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠠᠯᠠᠰᠢ᠂ ᠡᠯᠵᠢᠭᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠵᠠᠭᠤᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ᠃ᠵᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ !

  

                              

 

 

             《 》 
 2018   5   14   