2018.07.19 08:21   

         

               

                                                                                                                                                                                      10%                                                                                      198                  218                              8085                                                           QQ                                         QQ    50        55               QQ                   5     200               1000         1000   2000                 5   200                      2000         3000                            2000                                                                                                                                                                                                                                                       QQ          

  

                              

 

 