2018.10.21 15:00   

ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ

        ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ   ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ    ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ    10    ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ21      ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ    ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠮᠡᠳᠡᠭᠡ(ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ)  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠥᠳ ᠦᠨ   ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ  ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ  ᠠᠷᠠᠳᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠺᠣᠮᠢᠰ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ᠂ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ  ᠶᠡᠬᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠬᠡᠯᠡ  ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠡᠪᠯᠡᠯ᠂  ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠵᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ2018 ᠣᠨ ᠤ10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ20    ᠡᠳᠦᠷ  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ  ᠲᠥᠪ ᠦᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ  ᠶᠡᠬᠡ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤᠨᠢᠵᠢᠭᠢᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃                ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠳᠤ᠂ 1600 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ  ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠲᠥᠪ  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠤᠭ  ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠬᠡᠯᠡ  ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ《ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ》  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠳᠦ  50  ᠲᠦᠮᠡᠨᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳᠤᠬᠡᠮᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠭ ᠣᠯᠭᠣᠵᠠᠢ︔ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠡᠬᠢ  ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠬᠠᠨᠳᠢᠪᠯᠠᠵᠠᠢ︔  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠺᠣᠮᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠳ ᠲᠦ  ᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠣᠯᠭᠣᠵᠠᠢ᠃         ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠴᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠪᠥᠬᠡᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠷ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠥᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ᠂  ᠳᠡᠭᠡᠰᠦᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ᠂  ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠦᠨ  ᠤᠷᠠᠨ  ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠵᠢᠴᠢ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠣᠯᠠᠨ  ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠭᠡᠨ   ᠢ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠡᠯ᠎ᠡ  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ  ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ  ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  2000ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ  ᠲᠠᠲᠠᠨ  ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ  ᠪᠤᠰᠤ  ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨᠥᠪ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ᠂  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠨᠣᠮ  ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠳᠦᠷᠰᠦ  ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ᠂  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠪᠠᠷ᠎ᠠ  ᠲᠠᠸᠠᠷ᠂  ᠥᠪᠥᠷ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ  ᠣᠨᠴᠠ  ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ   ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ   ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃        ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠢ 1981  ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠲᠡᠬᠢ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ  ᠺᠠᠳ᠋ᠷ  ᠪᠠᠭᠰᠢᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ  ᠣᠳᠣ  ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ  38ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠳᠤ  ᠢᠷᠡᠵᠦ  30  ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠵᠢᠯ ᠦᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠨᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ  ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ  ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠣᠳᠣᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠳᠦ  ᠪᠠ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        

  

                              

 

 