2018.11.06 14:01   

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ   

 — ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 
        ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠶᠢᠰᠭᠡᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠦᠬᠡᠢ᠂ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠤᠷᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ᠂  ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ  ᠱᠦᠵᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠨᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ᠂︽ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠡᠷᠡᠰ  ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ  ᠦᠬᠡᠢ︾᠎ ᠶᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠤᠬᠰᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠲᠠᠬᠢᠨᠲᠠ   ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ  ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ  ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ  ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠠ᠃  ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ  ᠱᠦᠵᠢ  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ ᠤᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠦᠷᠬᠡᠨ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ  ᠳᠤᠮᠳᠠ  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ  ᠦᠷᠬᠡᠨ  ᠲᠡᠯᠬᠡᠷ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬ ᠢ   ᠡᠬᠦᠳᠭᠦ ᠳᠤ   ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠᠬᠢᠭᠰᠡᠨ 40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠦᠷᠨᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠡᠵᠡᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠠᠷᠪᠡ  ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ  ᠶᠡᠭᠡᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠡᠰ ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ︾᠎ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ  ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ︽ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ︾ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠬᠠᠷᠢᠨᠨᠡᠩ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠬᠤᠷᠠᠯ  ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠨᠡᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ  ︽ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠᠦᠭᠡᠢ︾᠎ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ  ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ  ᠪᠤᠯ  ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ  ᠶᠤᠮ᠂  ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠶᠤᠮ᠂  ᠶᠡᠷᠤ ᠠᠴᠠᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨᠳᠠ ᠵᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ︽ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ︾᠂  ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ︽ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ  ᠪᠠ  ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯᠬᠤᠷᠰᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ  ᠤᠨᠤᠯ︾᠂  ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ  ᠪᠠ  ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠤᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ  ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ  ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠮᠦᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠰᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠴᠠᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ  ᠡᠨᠡ  ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ  ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ  ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠤ᠂  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠨᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ︔ 6 ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠬᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ  ᠲᠠᠷᠤᠢᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠬᠦ  ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ   ᠠᠵᠤ   ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ   ᠦᠬᠡᠶᠢᠰᠬᠡᠬᠦ᠂   ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠦᠢᠯᠡ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠤᠯ  ᠴᠦᠮ  ᠨᠠᠮ  ᠪᠠ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠠᠮᠤᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠨᠢᠭᠡ  ᠯᠡ  ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠴᠠᠭ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ  ᠲᠠᠪᠰᠢᠵᠦ᠂  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠠᠶᠠᠨ ᠤ  ᠵᠠᠮ ᠢ  ᠡᠯᠬᠦᠬᠦ ᠳᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠮᠦᠨ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ   ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ   ᠭᠦᠴᠤᠨ   ᠮᠦᠨ᠂ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ  ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠮᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠᠴᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠤ  ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂  ᠪᠦᠭᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ  ᠪᠦᠯᠭᠦᠮᠳᠠᠭᠦᠯᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ︽ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ︾᠎ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ  ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠶᠢ  ᠲᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠭᠦᠴᠤᠨ  ᠮᠦᠨ᠃ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠨ  ᠵᠠᠢ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠠᠵᠠ  ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠲᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠡᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠤᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠬᠤᠪᠢᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠲᠤᠲᠤᠨᠤ  ᠬᠦᠰᠡᠯ  ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂  ᠮᠦᠨ  ᠴᠤ  ᠮᠠᠨ ᠤ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ ᠶᠢᠨᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂  ᠵᠡᠭᠦᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ︽ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠭᠦ︾ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠬᠢᠭᠦᠯᠤᠯ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ  ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠭᠦᠷᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂  ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ  ᠱᠦᠵᠢ  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠡᠭᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠨ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ  ᠬᠦᠰᠡᠯ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠠ  ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠨᠠᠷᠢᠨ  ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ  ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠠᠪᠴᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ  ᠨᠡᠩᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠢᠳᠠ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠵᠦ᠂  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ  ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠮᠠᠯ  ᠪᠤᠯᠠᠭ  ᠰᠢᠭ᠋  ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ   ᠠᠵᠤ   ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ   ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ   ᠤᠡᠭᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 

         

                              

 

 