2018.12.19 15:30   

︽ᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨᠠᠷ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ︾ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

        12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ︽ᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨᠠᠷ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ︾᠎ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠢᠯᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠠᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ 40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ  ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ  ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠲᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂  ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ  ᠱᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ  ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠱᠠᠭ᠎ᠠ   ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ   ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ   ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ   ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠰᠠᠬᠯ᠎ᠠ᠃        ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠤᠮᠤ᠂  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ᠂  ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨᠮᠠᠯᠴᠢᠳ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠠᠯᠬᠤ᠂  ᠠᠷᠤ  ᠤᠨᠳᠤᠭᠤ  ᠠᠪᠬᠤ  ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃  ᠨᠢᠭᠡ  ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ   ᠬᠦᠷ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ   ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ   ᠱᠠᠭ᠎ᠠ   ᠨᠢᠰᠠᠯᠬᠤᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠡᠩᠬᠡᠴᠡᠴᠡᠭ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠪᠵᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤᠤᠶᠤᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠤ ᠤᠨᠳᠤᠭᠤ ᠠᠪᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂  ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠮᠤᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂  ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠢᠯᠢ  ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠳᠡᠭ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ  ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠴᠠ  ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠳᠤ  ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ  16  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠤᠷᠤᠬᠰᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 

         

                              

 

 