2018.12.26 17:43   

ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠰᠤᠭᠠᠢ

 — ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ 40ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ
        ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠡᠪᠬᠠᠮᠳᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠮᠥᠨ᠃ ︽ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ 40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ  ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠮᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠴᠠᠭ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠪᠠ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ  ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ︾᠃ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  40  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠤᠢ ᠶᠢ  ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ  ᠱᠦᠵᠢ  ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ  ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠡ᠂  ᠪᠦᠬᠦ  ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠡ᠂ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠡ ᠠᠴᠠ 40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠡᠷᠬᠢᠮ  ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ  ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠨᠡᠭᠰᠡᠨᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠵᠡᠯ  ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠰᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠵᠤ᠂  ᠤᠷᠳᠤ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠᠪᠡᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃                40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴᠤ᠂ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠠᠯᠢᠪᠠ  ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠬᠢ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ  ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ  ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠲᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ  ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ  ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠡ  ᠦᠭᠡᠢᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︔ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ  ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ  ᠵᠠᠮ ᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ᠂ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︔ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ  ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠠ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︔ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ᠂  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ  ᠲᠠᠰᠤᠷᠡᠯᠳᠡ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︔  ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ  ᠬᠤᠪᠢ  ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︔  ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠪᠦᠬᠦ  ᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ  ᠨᠠᠮ ᠢ  ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ᠂ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠦᠬᠡᠢᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︔ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ  ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ  ᠦᠵᠡᠯ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ  ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠨᠤᠯ ᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠥ᠂  ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ  ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠵᠦᠪ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃  ᠡᠨᠡ  ︽ᠶᠢᠰᠦᠨ  ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ︾  ᠪᠤᠯ  40   ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠮ᠎ᠡ  ᠶᠤᠰᠤᠴᠢ  ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ᠂  ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠦᠨᠳᠤᠷᠴᠡ ᠳᠤ  ᠬᠦᠷᠬᠡᠭᠰᠡᠡ  ᠪᠦᠭᠡᠳ  ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ  ᠨᠡᠩᠦᠨᠳᠤᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂  ᠨᠡᠩ  ᠦᠨᠳᠤᠷ  ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂  ᠨᠡᠩ  ᠦᠨᠳᠦᠷ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠡ ᠠᠴᠠ  ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ  ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃               ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ᠂  ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠬᠡ  ᠪᠤᠯ  ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ  ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ  ᠶᠤᠮ᠃  ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ  ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠠᠢ   ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠵᠤ᠂   ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ   ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ  ᠴᠠᠬ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ  ᠤᠷᠤᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠤ  ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ᠂  ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ  ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ︾ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠤᠩᠬᠡ ᠶᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ  ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂  ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ  ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ︾᠎ ᠨᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠨᠡᠩ  ᠴᠤ  ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤᠢ ᠳᠤ  ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠶᠤᠮ︔ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠩ  ᠴᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠦᠭᠯᠡᠬᠦᠷ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ︽ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠡᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠳ  ᠢᠷᠡᠬᠦ  ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠨᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ︾᠎ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ  ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠪᠴᠤ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠦᠬᠡᠢ᠂ᠬᠠᠭᠠᠰ  ᠬᠤᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠨ  ︽  ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ︾᠎ ᠶᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂  ︽ᠶᠢᠰᠤᠨ  ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ︾᠎ ᠶᠢ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ  ᠴᠠᠬᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠪᠦᠬᠦ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠢ  ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ  ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠯᠠᠨ ᠤ   ᠬᠦᠷᠳᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠢᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ︽ᠬᠤᠤᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ︾᠎ ᠤᠨ  ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠬᠡᠯᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠢ  ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠨᠡᠩ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        ︵ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ 12 ᠰᠠᠷ ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23᠎ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ︶ 

  

                              

 

 