2019.01.10 17:40   

ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ ᠤᠨ ︽ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠡᠷᠭᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠶ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠠᠪᠠ

        ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠲᠦᠪ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ  ᠱᠦᠵᠢ᠂  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂   ᠲᠦᠪ ᠤᠨ   ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ ᠤᠨ ︽ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠡᠭᠦᠤ  ᠨᠠᠷ ᠲᠤ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ  ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠲᠡᠭᠰᠡᠨ 40 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︽ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ  ᠰᠡᠷᠭᠦᠨᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠶ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ᠂  ᠡᠨᠡ  ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃


                              

 

 