2019.01.14 16:29   

4K     5G     

            1  13         36                        5G             1  13                         5G                                                                       5G    4K                                    5G            4K                       4K           4K                     2019       5G             

  

                              

 

 