2019.06.04 16:52   

                  5 G   

            6  3                        5 G                               5 G        5 G                              30  %    Nokia Ericsson  Qualcomm  Intel              5 G                  5  G            5 G                         5  G              5 G                                                         5  G                                5  G                I T U 5 G                                        2019  5          20   5 G                   30  %          5 G      5  G             5 G                     

  

                              

 

 