2019.09.25 10:11   

ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

        ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠡᠯᠪᠡᠭ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ  ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂ᠡᠨᠡ  ᠬᠦ  ᠡᠯᠪᠡᠭ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ  ᠰᠠᠬᠢᠨ  ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ   ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ︽ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ  ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠵᠥ  ᠡᠬᠡ  ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ  ᠮᠠᠬᠳᠠᠨ  ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ︾—2019 ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ  ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠵᠢᠴᠢ  ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡᠬᠤᠳᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃         12 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨᠬᠠᠮ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯᠳᠤ  ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯᠳᠤ  ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ  ︽ᠡᠯᠪᠡᠭ  ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠳᠡ  ᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ︾ ᠶᠢᠲᠤᠬᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠤ ᠡᠯᠬᠦᠯᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ  ᠲᠠᠭᠤᠤᠪᠦᠵᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠥ᠂  ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠯᠠᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠠ 70  ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠢ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠ  ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠬᠡᠷ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠠᠴᠠ  ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ  ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃︽ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠭᠰᠠᠠ  70  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠤᠢ ᠶᠢ  ᠪᠡᠯᠬᠡᠯᠡᠬᠦ︾ ᠪᠠᠷᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ 70 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ 56 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃         ᠬᠠᠮ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠬᠤᠢ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ  ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ  ᠶᠠᠩ  ᠡᠭᠡᠴᠢ᠄︽ᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠬᠦᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂  ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠤᠷ᠎ᠠ  ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ  ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠲᠠᠪᠴᠠᠩᠬᠠᠩᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ  ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠪᠦᠷ  ᠤᠷ᠎ᠠᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠷ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠰᠤᠳᠤᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠯᠤᠰᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

         

                              

 

 

 