2019.09.25 10:19   

ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ

        ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠳᠤᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠩ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠦ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠴᠤᠯᠡᠵᠤ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃         ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ  ᠠᠵᠦ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠭᠤᠤᠯ   ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨᠦᠢᠯᠡᠲᠦᠯ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠪᠠᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ  ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠯ  ᠪᠤᠯᠤᠨᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠯ ᠤᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠪᠡ︔  ︽ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ︾ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢ  ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠤᠨ᠂  ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠠᠵᠢᠯᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ  ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠵᠤᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤᠲᠤᠬᠳᠡᠴᠨ ᠶᠢ  ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ᠂  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠡᠬᠦᠳᠬᠦ   ᠲᠠᠰᠤᠭ᠂ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠨᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠯᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠨᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ᠂  ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ ᠪᠠᠨ  ᠲᠡᠷᠭᠡᠯᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠠᠵᠠ  ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ  ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ  ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ᠂  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠠᠵᠦ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ   ᠤᠷᠤᠨ   ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠪᠠ︔ ᠠᠵᠢᠯ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ  ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠬᠦ  ᠪᠠ  ᠠᠵᠢᠯᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠤ  ᠡᠬᠢᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ᠂  ᠠᠵᠢᠯᠤᠯᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠲᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂  ᠪᠦᠬᠦ  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠲᠦᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠴᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠪᠠ᠃         ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ᠂  ᠶᠡᠭᠡ  ᠲᠠᠬᠡᠲᠤᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ  ᠲᠠᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠠᠨ  ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ  ᠴᠢᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ  ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠬᠦᠲᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ  ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠣ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ  ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠬᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠠᠨ  ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ  ᠦᠨᠲᠤᠰᠤᠨᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠲᠠᠬᠡᠲᠤ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠᠲᠠᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ  ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠶᠡᠭᠡᠲᠠᠬᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠡ  ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠂ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠤᠷᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ  1000ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 1500 ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨᠲᠠ 8.29  ᠲᠦᠮᠠᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠲᠠᠬᠡᠲᠤᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠤᠶᠤ  ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠬᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 

         

                              

 

 

 