2019.09.25 10:20   

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠭᠠᠢ

— ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠥ  ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠪᠠ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷᠬᠡᠶ᠎ᠡ
        ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ  ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ᠂  ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠵᠦᠭ ᠤᠨ  ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠢ  ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠥ᠂  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠥᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨᠡᠮ᠃ ᠦᠴᠦᠬᠡᠳᠤᠷ᠂ ︽ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯᠴᠢ ᠠᠵᠥ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠤᠢ︾ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠥ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠪᠠ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃  ᠡᠨᠡ  ᠬᠦ  ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ  ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠢ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ  ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠪᠠᠰᠠ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ   ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠤᠩᠬᠤᠪᠴᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 8 ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠳᠤᠪ᠂  8ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ 2 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠁ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠥ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ  ᠫᠢᠩ ᠤᠨ  ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠴᠠᠭ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠥ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ᠂  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠡᠬᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ  ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠨᠡᠩ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠵᠢᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠥ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ  ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂  ᠡᠬᠦᠨ ᠤ  ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ᠂  ᠪᠢᠳᠡᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠥ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂  ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠥ᠂ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂ ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ  ᠨᠡᠩ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ  ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠥ᠂  ᠦᠪᠤᠷ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠥᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠥ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠭᠤᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠡᠬᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ  ᠤᠯᠵᠥ  ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ  ᠪᠠᠷᠠᠬᠤᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠡᠬᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠥ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠡᠳᠤᠷ  ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ  ᠦᠷᠨᠢᠨᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠥ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠥ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠡᠬᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢ  ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ︽ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠥ︾᠂ 1+1> 2  ᠬᠡᠬᠦ  ᠬᠤᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠥ᠂  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠡᠬᠦᠳᠤ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠥ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠥ ᠬᠡᠯᠡᠵᠥ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠤ᠂  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠪᠠ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠢᠨᠲᠧᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ  ᠬᠦᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠨ᠂  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠰ᠂  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠡᠯ᠂ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ  ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠢ  ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ  ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨᠨᠠᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃        ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠵᠤ᠂  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠨᠢ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠨᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠪᠠ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ 20 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  20  ᠭᠠᠷᠤᠢᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ︽ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ︾᠂ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ︽ᠳ᠋ᠠ  ᠭᠤᠸᠠᠨᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ︾ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠪᠠᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠤᠩᠬᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠤᠬᠢ  ᠰᠤᠳᠤ ᠶᠢᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠪᠠ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠪᠠ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠵᠦᠭ  ᠨᠠᠢᠮᠡᠨ  ᠵᠤᠪᠬᠢᠰ ᠲᠤ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂︽ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ  ᠨᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠰᠠᠨ︾ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠮ᠎ᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠢ ᠲᠠᠶᠠᠩ  ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ᠂ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃        ᠬᠢᠳᠡᠳᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠷᠤᠤ ᠽᠦᠩ ᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ᠄ ︽ᠮᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ  ᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠠᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠤᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ  ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠪᠠᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠰᠠᠴᠤᠬᠰᠡᠨ  ︽ᠦᠷ᠎ᠡ︾  ᠮᠠᠨ ᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ  ᠨᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠦᠪᠤᠷᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ  ᠦᠳᠳᠡᠷ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠪᠠ᠃  ᠢᠷᠠᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠨ   ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠤᠶ᠎ᠡ᠂ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠬᠦᠤ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ   ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂   ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠩ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ᠂ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃        ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠲᠡᠬᠦᠰᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠶ᠎ᠡ︕ 

         

                              

 

 

 