2019.12.24 16:08   

              5G      

            12  23       23                               12.6  5G            5G              2020             5G                                                                               5G       4K / 8K  VR  /  AR                 

  

                              

 

 