2020.05.12 15:23   

   19.8  5G    

    5000   
            5  11                           3       19.8  5G        5000   5G                                    4    22        96 5G            12   39      5G         2000   5G                            AR VR                                   

  

                              

 

 