2021.02.09 16:43   

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠰᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠬᠢᠪᠡ 

        ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠬᠡᠨ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ  ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠪᠠᠳ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠨ  ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠰᠡᠷᠬᠡᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ  ᠬᠢᠵᠤ᠂  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠳᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠠᠵᠤ᠂  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ  ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠪᠠ᠃  ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠪᠤᠯᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠯᠢ ᠨᠢᠩ ᠰᠡᠬᠦᠲᠠᠷᠯᠠᠪᠠ

         

                              

 

 

    ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠬᠢᠯᠢ
ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ 
