2021.02.19 16:45   

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦ ᠷᠦᠢ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠲᠡᠢ

        ᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ᠂  ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ   ᠦᠪᠦᠷᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦ ᠷᠦᠢ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ᠂  ᠠᠯᠲᠠᠨ  ᠵᠤᠯᠠ  ᠴᠡᠴᠡᠭ᠂  ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠢ  ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠳᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ᠂ᠭᠡᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ

         

                              

 

 

    ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠬᠢᠯᠢ
ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠧᠺᠲᠷᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠺᠤᠳ᠋ ᠰᠢᠷᠪᠢᠵᠦ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠪᠡ