2021.10.09 16:22   

ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨ

                ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠮᠦᠨ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠭᠤᠬᠤ  ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠭᠡᠢ᠃  ᠲᠡᠭᠡᠪᠠᠯ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠶᠤᠮ᠃  ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ  ᠤᠤᠯ ᠨᠢᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ  ᠯᠠ  ᠶᠠᠷᠤ ᠨᠢ  ᠡᠳ᠋  ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ  ᠡᠬᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠ‍‌ᠵᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ᠂ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂  ᠠᠮᠢ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠯᠢ ᠨᠢ  ᠴᠤ  ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ  ᠤ‍‌ᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ   ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ᠃ᠤ‍‌ᠵᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠠᠮᠢᠠᠬᠤᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃                 ᠰᠦᠨᠢᠳ  ᠵᠡᠬᠦᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠢ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ  ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ᠂  ᠪᠤᠬᠢᠷᠲᠤᠯ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠠᠷ  ᠮᠠᠯ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ᠂  ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ  ᠮᠠᠯ  ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠴᠠ  ᠤᠳᠤ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠮᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠵᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂  ᠤᠳᠤ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠮᠠᠯ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤ‍‌ᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠬᠦᠴᠤᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠩ ᠶᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ  ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ  ᠳᠠᠷᠤᠢᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤ‍‌ᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠠᠮᠢ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂  ᠠᠵᠤᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ  ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠨ   ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ  ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ  ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ  ᠳᠣᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠂  ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠶᠯᠡᠰ ᠤᠨ  ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂  ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ᠃                ᠲᠤᠰ  ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ  ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ  ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ   ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ   ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ   ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠡᠢᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ᠂ ᠠᠵᠤᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ  ᠪᠠᠯᠠ  ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ᠂  ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ  ᠠᠰᠢᠭ  ᠭᠥᠷᠳᠡᠬᠦ  ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ  ᠤ‍‌ᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ  ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠲᠠᠢᠦᠶᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠ‍‌ᠵᠢᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂  ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ  ᠥᠬᠡᠶ  ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷᠪᠤᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠥᠬᠡᠶ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ  ᠳᠣᠪᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠂  ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ  ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬᠲᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠯ  ᠲᠡᠮᠲᠡᠭ᠎ ᠢ  ᠨᠠᠩ  ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠮᠳᠦᠭ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ  ᠠᠯᠲᠠ  ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠰ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ  ᠠᠵᠤ  ᠦᠶᠯᠡᠰ ᠤᠨᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠵᠤ ᠦᠶᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭ  ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠨᠠᠩ  ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ  ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ   ᠠᠵᠤ   ᠦᠶᠯᠡᠰ ᠤᠨ   ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠠᠵᠤ ᠦᠶᠯᠡᠰ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠠᠵᠤ  ᠦᠶᠯᠡᠰ᠂  ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠶᠯᠡᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠬᠦᠰᠢᠳᠠᠢ᠃                ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ   ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂   ᠡᠬᠢ   ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ   ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ   ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ   ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ᠂ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠᠠᠰᠢᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃

         

                              

 

 