2016.02.29 10:59   

ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖

        ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ   ᠪᠦᠷ   ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃         1. ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠲᠠᠬᠤ  ᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠤᠯ  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠮ ᠳᠤᠨᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ 18 ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠡ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷ  ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ᠂  ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠠ᠂  ᠬᠦᠢᠰᠤᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠡ  ᠬᠢᠷᠢ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠠ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠢᠯᠭᠠᠯ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ  ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ︔ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠬᠠᠰᠤᠭᠰᠠᠠᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃          2. ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ  ᠰᠢᠭᠤᠳ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ  ᠪᠠ  ᠲᠠᠮ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ  ᠭᠡᠵᠦ  ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠤᠲᠠ᠂  ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠦ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ᠂  ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠰᠢᠭᠤᠳ   ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ   ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃   ᠪᠦᠬᠦ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠤᠵᠢ᠂  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ᠂  ᠰᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠠ  ᠬᠤᠲᠠ᠂  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠵᠸᠤ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠮ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃          3. ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂  ᠰᠢᠭᠤᠳ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ  ᠲᠤᠮᠲᠠ᠂  ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠴᠠ᠂ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ   ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ   ᠬᠡᠲᠦ   ᠬᠡᠲᠦᠨ   ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ   ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠦ᠂ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠱᠢᠭᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ   ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠲᠤᠷᠠᠲᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠺᠤᠮᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 450 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ 100  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ  ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 13 ᠲᠦᠮᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯ 130 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ  ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠠᠮᠠᠠᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 2000 ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠤ  ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂  ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ 40 ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠭᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ  ᠡᠯ᠎ᠠᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂10 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ  ᠨᠡᠷ᠎ᠠ  ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠦ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠱᠢᠭᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠲᠦ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨᠵᠢᠱᠢᠭᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠬᠤᠪᠢᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ  ᠪᠢᠯᠧᠲ  ᠦᠭᠬᠦᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ  ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠬᠠᠭᠠᠰ  ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠪᠢᠯᠧᠲ  ᠦᠭᠭᠦᠯᠲᠡ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ  ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠲᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠭᠲᠡᠭᠴᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃          ᠲᠠᠮ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ   ᠲᠤᠮᠲᠠ᠂   ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠠᠴᠠ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ   ᠵᠢᠱᠢᠭᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ  ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ   ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂   ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ  ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ   ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ   ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ  ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂  ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ᠂  ᠰᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂  ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠠ  ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ︔  ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ᠂  ᠤᠤᠮᠧᠨ  ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ  ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ   ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩ᠂ᠤᠤᠮᠧᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠤᠮᠲᠠᠲᠤ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ  ᠢᠷᠭᠡᠳ  ᠬᠠᠤᠯᠢ  ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠨᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ  ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠡᠭᠦᠦ  ᠨᠠᠷ  ᠵᠦᠪᠲᠡᠵᠦ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤᠬᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃   ᠪᠦᠬᠦ   ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ   ᠶᠡᠭᠡ   ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 3000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  1000  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ  ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦᠪᠤᠯᠬᠤ   ᠦᠭᠡᠢ᠂   ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ   ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ   ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠡ   ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ   ᠵᠸᠤ ᠶᠢᠨᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  650  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ  ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ  ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4  ᠲᠠᠬᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠶᠢᠰᠦᠲᠦᠭᠡᠷ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ  ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ   ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ   ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ   ᠬᠦᠲᠡᠭᠡ   ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳᠤ   88   ᠲᠦᠮᠡᠡ   ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠦ᠂  ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ  22  ᠲᠦᠮᠡᠡ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  1 ᠶᠢ   ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠪᠤᠯᠤᠨ  ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ  ᠴᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠭᠦᠨ ᠤ  ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠳᠤ᠂ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦᠬᠡᠡ ᠲᠤᠭᠠᠲᠦ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠡ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠲᠡᠡ  ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ  ᠴᠤᠠᠲᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ  1  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ  ᠨᠠᠮ᠂  ᠡᠯ᠎ᠠ  ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠪᠠᠰᠠᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠱᠢᠭᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ  ᠪᠤᠶᠤ  ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂   10ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠪᠠᠰᠠ  ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠵᠦ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠱᠢᠭᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠲᠦ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠢᠱᠢᠭᠲᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ  ᠬᠤᠪᠢ  ᠠᠴᠠ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ  ᠨᠢᠭᠡ  ᠬᠤᠪᠢ  ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃  ᠨᠡᠷ᠎ᠠ  ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ  ᠪᠢᠯᠧᠲ  ᠦᠭᠴᠤ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ᠂  ᠵᠢᠱᠢᠭᠲᠡᠭᠴᠢ   ᠪᠦᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠧᠲ ᠢ ᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠲᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

     

                              

 

 

   