2017.03.02 15:29   

ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ   

ᠡᠦ ᠶᠦᠩ
        ᠵᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡ ᠤᠬᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠴᠡᠯᠮᠡᠶᠢᠨ᠂ ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠬᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠰᠤ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠯᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠠᠷᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠵᠦᠭᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠤᠪᠬᠢᠰ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠴᠢᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ  ᠤᠬᠲᠤᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠭᠡᠷ ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠭᠳᠡᠢ  ᠰᠢᠬ  ᠭᠤᠸ᠎ᠠᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠳ  ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ  ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠯ  ᠪᠠ  ᠡᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨᠲᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ  ᠮᠠᠭᠠᠳ᠂  ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠲᠤᠮᠲᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠭ᠎ᠠ  ᠠᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠡᠷᠬᠢᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠬᠦᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠶᠤᠮ  —2002ᠤᠨ ᠠᠴᠠ 2012 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠤᠰᠤᠨ ᠤ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ  ᠬᠦᠨᠲᠦ  ᠨᠤᠴᠢᠲᠠᠢ  ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠦᠬᠠᠲᠠᠵᠦ ᠰᠢᠷᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠢᠯ ᠳᠤ᠂  ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠴᠡᠬᠦ  ᠲᠢᠩᠬᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠨᠢ ︽ ᠪᠤᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ︾ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ  ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠠᠮᠢᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠠᠭ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠲᠠᠴᠠ ᠬᠦᠨᠲᠦᠨᠤᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ  ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 9 ᠮᠧᠲᠷ ᠠᠴᠠ 4 ᠮᠧᠲᠷ ᠲᠤᠭᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃︾ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠶᠠᠩᡁᠢ ᠬᠦᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ 2002 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠯ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ  ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃2014 ᠤᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠦ  ᠬᠠᠶᠢᠯ ᠢᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠪᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ 5  ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ  ᠵᠢᠭᠠᠰᠦᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ︿ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠷᠢᠮ﹀᠎ ᠢ  ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂   ᠬᠦᠯᠦᠨ   ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ   ᠰᠠᠪᠠ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠪᠠᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ︾  ᠵᠡᠷᠭᠡ  6  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ 2015 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠪᠦᠬᠦ  ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠨᠢᠬᠡᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠠᠳᠬᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠤᠰᠤᠨ ᠤ  ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ   ᠰᠠᠶᠢᠨ   ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ  ᠬᠤᠲᠠ  1.53  ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ  ᠪᠡᠯᠡ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ︽ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ︾ ︽ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ︾  ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠢ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ︽ᠡᠨᠡᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠠ  ᠤᠰᠤ  ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ  ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂  ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠶᠠᠩ ᡁᠢ ᠬᠦᠸᠧ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷᠢᠩ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ  ᠨᠠᠰᠢ᠂  ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠤᠰᠤ  ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠨᠢ50%᠎ ᠠᠴᠠ 70% ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠲᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠤᠰᠤ  ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ  ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠦᠨ ᠰᠤᠯᠢᠬᠲᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦᠨ ᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠵᠦ ᠦᠷᠡᠵᠢᠨ  ᠲᠦᠯᠵᠢᠬᠦ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ  ᠤᠯᠠᠮᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃        ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2013 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 3.18  ᠮᠧᠲᠷ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2053 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠲᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 103.9 ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲᠷ ᠲᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠵᠡᠬᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ  ᠨᠤᠭᠤ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ  300  ᠲᠡᠭᠰᠢ  ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲᠷ ᠰᠡᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠵᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ  ᠬᠠᠦᠯᠢ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠤᠰᠤᠨ ᠤᠠᠮᠢᠲᠦ ᠪᠤᠲᠠᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠡᠲᠦᠷ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ  ᠴᠢᠶᠠᠨ  ᠺᠠᠢᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠵᠢᠬᠦᠷᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠯᠦ  ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠨᠢᠰᠭᠡᠯ ᠢ  ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ  ᠦᠵᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠂  ︽ᠡᠨᠡᠬᠦᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ  ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠷᠤᠨ ᠢ  ᠪᠦᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠲᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠬᠲᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ  ᠲᠡᠷᠡᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 2000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ  ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ  ᠤᠯᠠᠨᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠷᠤᠨ  ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠵᠦ  ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠦᠴᠢᠷ  ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ  ᠬᠠᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠦᠨᠲᠦᠷ  ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠᠬᠤᠷᠴᠠ  ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃  2014  ᠤᠨ ᠤ  4  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ᠂   ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠤᠷᠤᠨ ᠤ   ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ  ᠬᠠᠦᠯᠢ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ  ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠡᠲᠦᠷ   ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠲᠦᠷ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨᠴᠢᠬ᠂ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠴᠢᠬ ᠢ  ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠨ᠂  ᠤᠰᠤ  ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠴᠠᠬᠲᠠᠨ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠦᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ  ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ  ᠠᠩᠨᠠᠬᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ  ᠬᠤᠷᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  7ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29᠎ ᠤ ᠡᠲᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ  ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ  ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ  ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠲᠦ᠋ᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ︽ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠡᠰ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠲᠦᠷᠢᠮ︾᠎ ᠢ   ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂   ᠬᠦᠯᠦᠨ   ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠦᠯᠢ  ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ  ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠠᠬᠢᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ  ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ  ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ  ᠬᠢᠨᠠᠨ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠬᠦᠷᠴᠡᠢ  ᠬᠦᠯᠦᠨ  ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ  ᠵᠡᠬᠦᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠲᠦ  ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃  ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ  ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ   ᠵᠠᠩ   ᠶᠢᠦ ᠶᠢ   ᠲᠠᠭᠠᠵᠦᠬᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠲᠤᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂  ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠬᠤᠨᠭᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠭ᠍ᠰᠢᠶᠠᠷᠲᠦ ᠴᠠᠬᠤᠯᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠲᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠤᠭᠯᠠᠨ  ᠢᠳᠡᠰᠢ  ᠡᠷᠢᠵᠦᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ︽ᠠᠳᠡ  ᠪᠤᠯ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ  ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ  ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ  ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠤ ᠪᠤᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠦᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠷᠤᠨ  ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠤᠮ᠂  ᠵᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠠᠳᠡ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ  ᠠᠮᠢᠲᠤᠷᠠᠵᠦ  ᠦᠷᠡᠵᠢᠳᠡᠭ᠂  ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ  ᠬᠤᠪᠤᠷ  ᠴᠤᠬᠠᠭᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠩ ᠶᠢᠦ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ  ᠤᠲᠤ  ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ  3  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ  ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ  ᠴᠢᠬ᠂   8ᠲᠤᠷᠠᠨᠲᠠᠭᠤᠷᠲᠦ  ᠠᠯᠤᠰ  ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ  ᠠᠳᠡᠬᠢ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ  ᠦᠨᠲᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠶᠤᠮ᠃  2013  ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠲᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠦᠷᠪᠢᠯᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 2015 ᠤᠨ ᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠲᠦ ᠴᠠᠬᠤᠯᠠᠢ ᠪᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠩᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠷᠤᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂  ᠮᠠᠯᠵᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠪᠠᠰᠠ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ  ᠤᠰᠤᠨ ᠤ  ᠲᠦᠪ ᠳᠤ  ᠦᠷᠡᠵᠢᠨᠲᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ  ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ  ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ  ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠷᠦᠩ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠲᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ᠂ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠵᠡᠷᠭᠡᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠵᠦᠪ ᠢᠶᠠᠷ  ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠤᠶᠤ  ᠭᠡᠷ  ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠦᠪᠯᠡᠵᠦᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃        

         

                              

 

 