2019.09.26 11:06   

 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ  ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ

       ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠡᠭᠡ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠩᠰᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ  ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ 1942 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ  ᠨᠤᠮᠤᠭᠠᠨᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠰᠢᠷᠡᠭᠡ  ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨ  ᠤᠳᠤ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ   ᠲᠦᠪ   ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠤᠸᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠠ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠤᠩᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃                ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ  ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ   ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂   3000   ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ   ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠠᠴᠠ   ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃1958᠎ ᠠᠴᠠ 1960 ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ  ᠶᠡᠭᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠴᠢᠨᠡᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠦᠯ  ᠬᠤᠭᠤᠯᠨ  ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ᠂  ᠠᠶᠤᠯ  ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ  ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠳ᠋ᠠ᠃ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠵᠸᠤ ᠧᠨ ᠯᠠᠢ  ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠳ  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠦᠤ  ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ  ᠵᠦᠪᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠳ  ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ᠂  ᠠᠨᠾᠦ᠋ᠢ᠂ᠵᠢᠶᠠᠩᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 3000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ᠎ ᠢ  ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ  ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠨ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠲᠦᠪᠬᠢᠨᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃                        1960 ᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠪᠢᠯᠠ᠂ ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠰᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠪᠠᠰᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ  ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ  ᠦᠨᠦᠴᠢᠠ  ᠬᠡᠤᠬᠡᠳᠲᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠠ  ᠰᠠᠶᠢ  ᠲᠡᠳᠠᠠ ᠤ  ᠲᠤᠰᠴᠤᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ  ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ  ᠡᠵᠢ19᠎ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ  ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ 28  ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠢ  ᠬᠥᠷᠥᠭᠡ  ᠥᠭᠡᠢ᠂  ᠪᠠᠰᠠ  ᠬᠡᠳᠤᠭᠡᠨ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠨᠢᠷᠠᠢ  ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ  ᠴᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠳᠡᠬᠡᠷ ᠨᠢᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ  ᠡᠷᠭᠡ  ᠦᠬᠡᠢ  ᠦᠷᠦᠪᠳᠦᠨᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠢ᠎ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠮᠠᠭ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠶᠢᠯ  ᠪᠦᠯᠢ  ᠴᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ  ᠦᠬᠡᠢᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠤ  ᠠᠪᠴᠤ  ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂  ᠠᠮᠠᠨ  ᠰᠦ ᠨᠢ  ᠠᠷᠢᠯᠤᠭ᠎ᠠ  ᠦᠬᠡᠢ  ᠡᠶᠢᠮᠤ  ᠤᠯᠠᠨ  ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ  ᠠᠰᠠᠷᠠᠵᠤᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠮᠠᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃                     ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ 1979 ᠤᠨ᠂ 1983 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  3·8᠎ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ 2005 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ  ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠴᠤ᠂ 2006 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ —ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠡᠵᠢ᠎ ᠪᠠᠷ  ᠴᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  2007ᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ  ᠦᠪᠤᠷ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠬᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ  ᠬᠦᠮᠤᠨ᠎ ᠤ  ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ 2007 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ  ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠶᠤᠰᠤ  ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ  ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠴᠢ᠎ ᠪᠠᠷ  ᠨᠡᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂2012 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠬᠢᠯᠢ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠤᠳᠤᠨ᠎ ᠤ  ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ  ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠡ  ᠪᠦᠭᠡᠳᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠨᠢᠷ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠠᠮᠢᠨ  ᠭᠤᠤᠯ᠂  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ  ᠡᠵᠢᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃                        ᠲᠦᠬᠦ᠋ᠢᠮ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠪᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠭᠡᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠂ ᠡᠭᠡᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠩᠬᠦᠷᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠢᠪᠡᠰᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃              

         

                              

 

 